Lover som trådte i kraft 1. september 2016

Lovdata melder om at det er gjort endringer i 3 lover med virkning fra 1. september. Endringene er delvis knyttet til økning i pensjonsutbetalinger fra samme tidspunkt . . . . 

Økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister

1. september øker satsen for minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister med 4000 kroner. Endringen omfatter om lag 70 000 personer.

De aller fleste vil få ytelsen sin automatisk omregnet før utgangen av november, med etterbetaling fra 1. september.  I en del tilfeller må ytelsen omregnes manuelt, og da kan det ta noe lengre tid.

 

Økt pensjon og uføretrygd til gifte og samboende

1. september øker satsene som brukes for å beregne pensjon, uføretrygd og supplerende stønad til gifte og samboende. Endringen omfatter over 620 000 personer.

Regelendringen innebærer at grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister øker fra 85 prosent til 90 prosent. Endringen omfatter også mottakere av uføretrygd og supplerende stønad.

 

Pensjonistforbundet skriver at «vi er glade for at pensjonen økes fra 1. september 2016.», men videre at: «Det er fortsatt et krav at avkortningen av grunnpensjon for gifte og samboende fjernes helt.»

Ifølge beregninger fra Finansdepartementet, vil den enkelte pensjonist i gjennomsnitt få en økning i pensjonen på om lag 4 000 kroner per år - før skatt. Et par vil altså kunne få rundt 8 000 kroner ekstra i året.

Det er viktig å være oppmerksom på at eksakt 85 eller 90 prosent av grunnbeløpet kun stemmer under gitte forutsetninger. For det første har det betydning om du velger å ta ut folketrygden din allerede som 62-åring eller om du velger å vente til et senere tidspunkt.

 

Lovdata om «Lover som trer i kraft 1. september 2016»

Lov 18. desember 2015 nr. 103 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer) endrer lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-2 og § 12-13.

Lov 17. jun 2016 nr. 25 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) endrer lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 19-8 og  lov 25. juni 2010 nr. 28 om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse § 3.

Lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) med delvis ikrafttredelse 1. september 2016 endrer lov 15. mai 2008 nr, 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 9, § 32, § 34, § 66 første ledd, § 92, § 105, § 106, § 106a og ny § 94a.

 

Pensjonist.jpg