Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Abonnement

Bildet for abonnement. Abonnementet er koblingen mellom kunde og tariff, samt detaljene for hvordan dette skal behandles.

Menyvalg: Faste register - Abonnement

Abonnementskortet slik det ser ut i abonnementsmodulen:

ab.jpg

 

I fakturamodulen finnes samme kortet, men der uten arkfanene "Målere", "måleravlesning" og "Andre opplysninger". Du får det opp ved å dobbeltklikke på et abonnement under Abonnement i kundekortet, eller ved å trykke knappen for å opprette nytt abonnement på samme sted.

Rett under menyen får vi opp hoveddetaljene for abonnementet. Her finner vi ID, Leveringssted, Tariff, Kundenr og Kundenavn.

ID: Hvilken ID abonnementet har i systemet.

Leveringssted: Hvor abonnementet skal leveres.

Tariff: Hvilken tariff som er knyttet inn til abonnementet, viser nr og navn.

Kundenr: Kundenummer som dette abonnementet er opprettet mot.

Kundenavn: Kundenavnet som dette abonnementet er opprettet mot.

Til venstre på abonnementskortet finner vi en del detaljer om abonnementet.
 
Startdato: Dato for når abonnementet ble opprettet. Systemet vil avregne fra denne datoen, evt fra den datoen som er oppgitt som Avregnet til.

Sluttdato: Dato for når abonnementet skal avsluttes/ble avsluttet. Systemet vil avregne frem til denne datoen.

Avregnet til: Dato som viser når abonnementet ble avregnet til. Her viser altså siste dato i forrige avregning. Systemet vil avregne videre fra denne datoen, evt fra Startdato dersom Avregnet til dato ikke er satt.

Antall: Viser hvor mange abonnement av dette abonnementet kunden skal ha. For at dette skal bli hensyntatt ved beregning/avregning må du ha knyttet tariffen mot en tariffmakro som tar med antallet. Se avsnittene for Tariffmakro og Tariff for mer info.

Antall2: Viser hvor mange dager som skal gjelde som avregningsperiode dersom dager velges i avregningsperiode.

Forhandler: Viser kundenummer til forhandleren som har solgt abonnementet.

Selger (solgt av): Selgernummer som solgte abonnementet.

Selger navn: Navnet på selgeren som solgte abonnementet.

Avregningsperiode: Hvor lang avregningsperiode abonnementet har (ingen, år, halvår, kvartal, måned, dager). Dersom du oppgir noe annet enn Ingen her, vil systemet fast avregne for dette intervallet. Dersom du f.eks. setter Halvår her, så vil systemet avregne for et halvt år i stedet for den perioden du oppgir på avregningen. La oss f.eks. si at et abonnement har Startdato 01.02. Når du da kjører avregning f.eks. for 01.03.-31.03. vil systemet finne at dette abonnementet skal være med (dato er høyere enn startdato). Siden avregningsperiode er halvår vil systemet avregne for 01.02.-31.07. Avregnet til dato på abonnementet blir da satt til 31.07. Systemet vil da ikke ta med dette abonnementet igjen før du kjører en beregning med dato høyere enn 31.07. Da vil systemet på nytt ta med abonnementet, og beregne for 01.08.-31.01.

Arkivkode: Viser hvor du finner igjen abonnementet i arkivet.

Rabatt(%) etblvare: En prosentsats som gir spesiell rabatt på etableringsvaren på abonnementet dersom en slik finnes.

Fastpris etblvare: Viser en fast pris som er gitt for etableringsvaren på dette abonnementet.

Kjedenr: Viser moderselskap sitt kundenr dersom kunde er del av en kjede.

Kjedenavn: Viser navn på moderselskap

Til Høyre ser vi en oversikt over varene som inngår i tariffen, som igjen utgjør abonnementet. Her vises også netto-, mva- og totalkostnad for dette abonnementet.

I arkfanen "Kommentar" finner vi igjen fakturakommentar og Kommentarer knyttet til dette abonnementet til kunden.

2_abb.png

Fakturakommentar: Teksten som skrives her vil vise igjen på fakturaene.

Kommentarer: Kommentarfelt for abonnementet, denne vil ikke vises igjen på fakturaene.

Fra menyen kan vi starte eksternt program, og åpne grensesnitt for å gjøre endringer på et abonnement (trengs bare dersom abonnement har en etableringsvare).

3_abb.png

 

4_abb.png

Start eksternt program: Dette menyvalget lar deg starte et eksternt program, og samtidig sende inn parametre som kundenr, brukerid og varenr. Innstillingene for dette settes via Rediger-Innstillinger i menyen.

4innstillingsmeny.gif

Når menyvalget "Innstillinger" er valgt kommer selve innstillingsbildet opp. Det er her vi setter opp hvilket program som skal starte, og hvilke verdier som skal brukes som parametre inn til programmet.

5innstillingerekstern.gif

Program som startes: Her skriver du inn fullstendig sti frem til programmet du vil starte.

Parameter som legges til ved oppstart av program: Her skriver du inn hvilke parametre som skal sendes inn til programmet som skal startes. Det er tre forskjellige verdier som kan sendes til eksternt program. Det er brukerid (%bnr), kundenr (%knr) og varenr (%vnr). Merk her at det er det første varenummeret som ikke er etableringsvare på abonnementet som sendes.

Velges "Endre abonnement" åpnes nytt grensesnitt for å endre et abonnement. Dette nyttes når endring skal gjøres på abonnement som har en etableringsvare. Du kan lese mer om endre abonnement i linken over.