Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Forklaring til avvikskoder i tilbakemelding

Dersom du får et avvik i tilbakemeldingen på a-meldingen, og status Avvist, Øyeblikkelig eller Retningslinje, så vil det også være oppgitt en Avvikskode under oppsummeringen av avvik. Vi har her listet opp de avvikskoder våre kunder har møtt på, og prøver å vise hvordan du korrigerer dette.

I listen nedenfor finner du de ulike Avvikskodene (forretningsregel) med tilhørende beskrivelse, som er a-ordningens forklaring til feilen. Du finner avvikskoden i tilbakemeldingen. Det kan f.eks se slik ut:

avvikskode tilbakemelding.png 

Se egen artikkel om hvordan du henter tilbakemeldingen og finner mer informasjon om hvilke ansatte avvikene gjelder.

Finn den avvikskoden du fikk i tilbakemeldingen i listen, og klikk på den for å få opp videre informasjon om hva som er årsaken til feilen, og løsningsforslag. Listen er sortert etter nivå først, og så etter Avvikskode.

Avvikskode Alvorlighet Beskrivelse
MAGNET_EDAG-107B Avvisning Virksomhet må være identifisert ved offisiell norsk identifikator
MAGNET_EDAG-115 Avvisning Innberetning må benytte lovlig yrkeskode
MAGNET_EDAG-142C Avvisning Dersom virksomhet er identifisert med offisiell norsk identifikator tilhørende en person eller juridisk enhet så må identifikatoren tilhøre opplysningpliktig.
MAGNET_EDAG-175B Avvisning Samme person kan ikke rapporteres som flere inntektsmottakere innenfor en virksomhet
MAGNET_EDAG-180D Avvisning Inntektsmottaker med oppgitt norsk identifikator (og uten internasjonal identifikator og identifiserende informasjon) må finnes i folkeregisteret.
MAGNET_EDAG-181 Avvisning Opplysningspliktig skal oppgi en unik referanse for den enkelte meldingen
MAGNET_EDAG-254 Avvisning Det må være samsvar mellom oppgitt fødselsdato og norsk identifikator på inntektsmottaker
MAGNET_EDAG-108 Øyeblikkelig Inntektsmottaker med type arbeidsforhold ordinært eller maritimt som innrapporteres i en kalendermåned på et organisasjonsnummer for virksomhet, og evt. med arbeidsforholdId, må enten ha sluttdato i denne kalendermåneden eller innrapporteres den etterfølgende kalendermåneden på samme organisasjonsnummer med samme arbeidsforholdId
MAGNET_EDAG-109A Øyeblikkelig  Rapporteringsmåned kan ikke begynne etter slettet dato for opplysningspliktig i Enhetsregisteret.
MAGNET_EDAG-114B Øyeblikkelig  Verdien som er oppgitt må finnes i aktuell kodeliste og være gyldig for aktuell kalendermåned.
MAGNET_EDAG-142 Øyeblikkelig  Informasjon i melding må stemme med informasjon i Enhetsregisteret for rapporteringsperioden: - roller / organisasjonsstruktur
MAGNET_EDAG-187-5 Øyeblikkelig Hvis Type Arbeidsforhold er Maritim arbeidsforhold eller Filanser, oppdragstaker, honorar personer mm kan ikke lønnsansienneitet eller lønnstrinn fylles ut.
MAGNET_EDAG-187-7 Øyeblikkelig Hvis Type Arbeidsforhold er Ordinært arbeidsforhold eller Maritim arbeidsforhold må - Startdato for arbeidsforholdet -AntallTimerPerUkeSomEnFullStillingTilsvarer - Avlønningstype - Yrkeskode - Arbeidstidsordning - Stillingsprosent - siste lønnsendringsdato fylles ut
MAGNET_EDAG-187-8 Øyeblikkelig Hvis Type Arbeidsforhold er Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm må - Startdato for arbeidsforholdet - Avlønningstype  fylles ut, Yrkeskode kan fylles ut
MAGNET_EDAG-200 Øyeblikkelig Gyldige kombinasjoner for inntekt, lønnsinntekt, spesifikasjon og tilleggsinformasjon
MAGNET_EDAG-252 Øyeblikkelig Ordinære og maritime arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet
MAGNET_EDAG-184 Retningslinje Sum avgiftspliktige ytelser for alle inntektsmottakere skal være lik sum avgiftsgrunnlag for alle virksomhetene
MAGNET_EDAG-235-4 Retningslinje Hvis arbeidstidsordning er'skift365' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 36,5 t/u
MAGNET_EDAG-175C Retningslinje En person som innrapporteres med forskjellige norske identifikatorer (typisk dnummer og nid) i samme kalendermåned vil bli oppsummert og behandlet som én inntektsmottaker.
MAGNET_EDAG-179 Retningslinje Inntektsmottaker mangler norsk identifikator.
MAGNET_EDAG-196 Retningslinje Virksomhet i Enhetsregisteret må være aktiv i rapporteringsmåneden - Rapporteringsmåned kan ikke begynne etter slettet dato for  virksomhet i Enhetsregisteret - Rapporteringsmåned kan ikke slutte før startdato for  virksomhet i Enhetsregisteret
MAGNET_EDAG-235-1 Retningslinje Hvis arbeidstidsordning er'offshore336' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 33,6 t/u
MAGNET_EDAG-235-2  Retningslinje  Hvis arbeidstidsordning er'helkontinuerligSkiftOgAndreOrdninger336' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 33,6 t/u
MAGNET_EDAG-235-3 Retningslinje Hvis arbeidstidsordning er'døgnkontinuerligSkiftOgTurnus355' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 35,5 t/u
MAGNET_EDAG-235-4 Retningslinje Hvis arbeidstidsordning er'skift365' skal antallTimerPerUkeForFullStilling være 36,5 t/u
MAGNET_EDAG-235-5 Retningslinje Hvis arbeidstidsordning er "ikkeSkift" skal antallTimerPerUkeForFullStilling ikke overstige 168 t/u