Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Lott og hyre i a-meldingen

Lott og hyre skal leveres i a-meldingen.

Her er et utdrag fra en tilbakemelding fra a-ordningen som en kunde av oss mottok ved årsskiftet 2014/2015 (vi synes denne teksten forklarer regelverket godt):

"Når det gjelder lott eller part så blir det som følger:

Lott eller part i fiske og fangst skal rapporteres i a-meldingen. Dette gjelder både månedlig forskudd på lott og avregning i forbindelse med lottoppgjør.

Når det gjelder innmelding av arbeidsforhold i NAV Aa-registeret så er det slik i dag at fiskere eller fangstmenn som er registrert i blad a og b i fiskemanntallet ikke skal registreres med arbeidsforhold i Aa-registeret. Disse regnes som næringsdrivende og vil ikke regnes som arbeidstakere.

Ved innføringen av a-ordningen er det ikke endring på dette regelverket.

I havfiskeflåten er det vanlig med lottoppgjør en til to ganger i året. Avlønning av mannskapet kan f.eks. skje i juli måned for første halvår, og i desember/januar for andre halvår. I henhold til tariffene skal det utbetales et månedlig trekk (forskudd) til mannskapet i hver måned i perioden mellom lottoppgjørene. Dette utbetales selv om båten ikke er i fiske. Forskuddet avregnes så senere i lottoppgjøret.

A-ordningen har også lagt ut informasjon om dette i desember 2016. Du finner det her. Her tar de også opp frist for betaling av forskuddstrekket.

Slik rapporteres lott eller part i a-meldingen

I a-ordningen skal brutto månedlig forskudd innrapporteres fortløpende for den måneden utbetalingene gjøres. Resultatet av lottoppgjør innrapporteres for den måneden avregning faktisk gjennomføres. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt. 

Ved rapportering av lott og part har i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Nærmere bestemt skal inntekt opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 rapporteres inn på en a-melding for desember for år 1. Dette er en videreføring av dagens praksis  for rapportering via lønns- og trekkoppgaven.

Månedlig forskudd på lott, samt resultat av avregning som følge av lottoppgjør, innrapporteres som "Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446)", se "Veiledningen til a-ordningen".

 

Regelverk

  • All lottinntekt behandles som inntekt av virksomhet etter skatteloven § 5-1, jf. § 5-30 og skal periodiseres etter realisasjonsprinsippet, jf. skatteloven § 14-2.
  • Lott eller part ved fiske- og fangstvirksomhet er innrapporteringspliktig etter ligningsloven § 5-2 første ledd bokstav i, og omfattes av plikten til å sende a-melding etter a-opplysningsloven § 3.
  • Det skal gjennomføres forskuddstrekk i lott eller part som utbetales til aktiv deltaker i fiske- og fangstvirksomhet, jf. skattebetalingsloven § 5-6 nr. 1 bokstav c.

»

 

I Unimicro V3 Lønn:

Avregningen som skal skje i januar 2015 (for 2014) må du ta med på en lønnskjøring i desember, med utbetalingsdato 31.12.2014, for å få det med på lønns- og trekkoppgavene for 2014. (Det blir nok tilsvarende for å få det med på a-meldingen i 2015/2016). Hvis du remitterer lønn kan du likevel sette betalingsdato i januar når du lager remitteringsfilen.

Når det gjelder kode i a-meldingene for tidligere kode 446, så setter du denne opp slik:

lott.png

 

Når det gjelder dette med at enkelte ikke skal være med i den delen av a-meldingen som skal gå til aa-registeret, så kan dette løses på to ulike måter:

  • Ikke sett inn ansatt-dato på stillingen (eller ikke opprett stillin i det hele)
  • Sett inn Pensjon og annet uten ansettelsesforhold i feltet Arbeidsforholdstype.