Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppdatere stillingsinformasjon på mange ansatte samtidig

Det er en del a-meldingsinformasjon som gjerne skal være lik på de fleste ansatte i ansattregisteret. Det finnes derfor et verktøy for å oppdatere disse verdiene på mange ansatte samtidig. Du kan kjøre denne rutinen så ofte og så mange ganger du har behov for.

Vi har også laget en film om dette.

Verktøyet vil kanskje være aktuelt å benytte f.eks. etter lønnsoppgjør, da Siste lønnsendringsdato gjerne skal oppdateres til samme dato på mange stillinger.

Ta en backup av klienten før du benytter dette verktøyet!

Velg Faste register – Ansatt – Verktøy – Oppdatering av felter på Stilling. Du får da opp dette bildet:

1_vertøy_ansatt.png
 

I den øverste delen av bildet velger du hvilke ansatte du ønsker å oppdatere verdier for. Du kan velge:

  • Alle med Status Aktiv eller Ikke aktiv
  • Et utvalg ansattnummer (fra/til ansattnummer), eller alle ansatte.
  • Alle ansatte som har Ansatt dato i et gitt tidsrom
  • Alle ansatte i en kategori.

Legg merke til at ansatte med sluttdato før en gitt dato ikke vil bli oppdatert. Disse ansatte vil heller ikke rapporteres i a-meldingen.

I den nederste delen av bildet velger du hvilke verdier som skal oppdateres. Disse verdiene er ganske selvforklarende, men legg merke til:

  • Sett «Sist endret % = Startdato» for stilling: Dersom du setter denne på vil systemet sette datoen for sist endret stillingsprosent lik Ansatt dato på stillingen.
  • Timer pr uke for full stilling: Enkelte har brukt dette feltet til å registrere hvor mange timer i uken den ansatte jobber. Du får derfor mulighet til å flytte den verdien som står der fra før til Kommentarer-arkfanen på ansattkortet. Denne kommentaren vil legge seg øverst og ha tekst på formatet «Timer per uke for stilling…» Du må altså slå opp på kommentarfeltet på ansattkortet for å se det timetallet senere.

Her ser du et eksempel på hvordan denne rutinen kan benyttes:

2_vertøy_ansatt.png

Vi har her valgt å oppdatere Siste lønnsendringsdato, Timer pr uke, Type arbeidsforhold, Avlønningsform og Skiftarbeid for alle ansatte med status Aktiv.

Når du har gjort de valgene du ønsker, velg Oppdater. Du får da opp en melding som oppsummerer de endringene som vil bli gjort, og for hvilket antall stillinger:

3_vertøy_ansatt_melding.png 

Dersom dette stemmer, velg Ja. Når oppdateringen er gjennomført får du opp denne meldingen:

4_vertøy_ansatt_melding.png

Du kan så gå inn på de ansatte og fullføre oppsettet av stillinger.