Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Innstillinger for feriepenger

Vi vil her gå igjennom innstillinger som må være på plass før du kjører feriepengerutinen.

Lønnsarter for feriepenger:
Faste register - Klient/System - Systeminstillinger. Her skal det være satt opp tre ulike lønnsartnummer. Er det satt opp Lønnsart for feriepenger m/skatt? Denne må være på plass, og man kan ikke benytte samme lønnsartnummer som for Lønnsart for feriepenger i år.


Grunnlaget for feriepenger:
Er feriepengegrunnlaget til de ansatte korrekt? (Du kan sjekke rapporten "Feriegrunnlag forrige år" i rapportgruppe Feriepenger , eller under "Faste registre - Ansatt - Skattekort - Feriepengegrunnlag"). Dersom du ikke får feriegrunnlaget til å stemme med "Feriegrunnlag dette år" inne på året før, må feriegrunnlaget overføres. Se denne artikkelen for forklaring: Overføre feriegrunnlag


Feriepengesatsene:
Systemet henter satsene fra det som er spesifisert på Faste register - Klient/System - Systeminnstillinger.
Dersom enkelte ansatte skal ha en spesiell feriepengesats, kan du spesifisere sats på Faste register - Ansatt - Skattekort - Feriepengesats i år/fjor. Systemet vil også avsette feriepenger etter satsen på ansattkortet når det er spesifisert sats der. Det du må være oppmerksom på dersom du legger inn satsen her, er at systemet selv vil legge til ekstra sats for feriepenger for 6. ferieuke for ansatte over 60. Dersom en ansatt er over 60, så spesifiser evt sats uten tilleggssats på ansattkortet.


innst1.png

 

Grunnbeløpet i folketrygden:
Dersom du har ansatte som har feriepengegrunnlag over 6G og er over 60 bør du kontrollere at grunnbeløpet i folketrygden, G, er oppdatert (på Periodiske rutiner - Feriepenger)


innst2_1.png


For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter paragraf 5 nr. 2 forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosentpoeng.
Feriepenger etter første ledd ytes ikke for den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp.
Ved beregningen skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. Fratrer arbeidstaker i opptjeningsåret, skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt på fratredelsestidspunktet.
Det er derfor her mulig å velge hvilket grunnbeløp som skal benyttes.