Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette anleggsmiddel

Hvordan opprette et nytt anleggsmiddel i anleggsregisteret slik at det blir klart for avskriving. Her oppgir du f.eks kjøpsdato og -sum, avskrivingsmodell, konti som skal benyttes o.l.

Menyvalg: Faste register - Anleggsregister

anleggsregister_bilde2.png

Ved å trykke Ny kan opprette et nytt anleggmiddel direkte i anleggsregisteret.

Du kan også opprette anleggsmiddlet i forbindelse med at du registrerer et nytt fakturamottak eller inngående faktura i bilagsregistrering. Du finner funksjonen under Rediger - Overfør til anleggsregister.   Velg Nytt anleggsmiddel, og systemet vil fylle ut den informasjonen som kan hentes fra fakturamottaket/bilagsregistrering.


Forklaring til feltene:

AnleggsID: Oppretter ID til objekt. La denne stå blank for at den automatisk skal få neste ledige nummer. Dersom du skal søke etter et anleggsmiddel så kan du skrive inn deler av navnet i dette feltet. Systemet utfører da søk mot anleggsregisteret.

Navn: Skriv inn navnet på objektet som skal registreres.Generell info

Type: Angir typen på objektet som skal registreres. Velg type fra rullemeny, eller legg til ny type ved å trykke Lag ny. Merk: Man kan ikke slette de eksiterende anleggstypene som finnes etter installasjon. De blir brukt av systemet. Når man oppretter et nytt anleggsregister og velger type,  får man forslag til avskriving.

Serienummer: Legg inn identifikasjonsnummer på objektet. Dersom det for eksempel er en bil, så kan man legge inn registreringsnummeret her.
   
Kjøpsdato: Registrer dato for når objektet ble anskaffet. Bruk søkefunksjonen for å finne dato.
 
Bokføringsdato: Dato får når anleggsmiddelet ble bokført. Bruk søkefunksjonen for å finne dato.
 
Bilagsnummer: Legg inn bilagsnummer for bokføringen av objektet. Dette må tastes inn på vanlig måte, og har ikke noe å si for bokføringen, men er til informasjon om anleggsmiddelet.
 
Fakturanummer: Legg inn fakturanummer på fakturaen for anskaffelsen.
 
Regnskapskonto: Kontonummer for objektet i balansen. Søk frem konto ved å bruke søkeknappen.
 
Leverandør: Legg inn leverandør av objektet. Søk frem leverandør ved å bruke søkeknappen. Dersom ikke leverandøren er opprettet må du gå på Leverandører/Kreditorer og registrere den der.
 
Linket til: Dersom anleggsmiddelet tilhører/er underordnet et annet anleggsmidel i registeret, kan du linke det til det anleggsmiddelet det tilhører. Velg anleggsmiddelet det skal knyttes mot i listen. (Anleggsmiddlet det skal knytts mot må derfor være registrert i anleggsregisteret før du kan knytte knytte dem sammen). Dette er et opplysningsfelt.
 
Plassering: Her kan man fylle inn hvor anlegsmiddelet befinner seg.  

Fritekst: Registrer notater om anleggsmiddelet.  

Ikke aktiv: OpplysningsfeltDimensjonanleggsregister_bilde3.png

Kun dimensjoner som finnes i systemet vil vises i dimensjonene. Bruk  knapp med to vinkler til høyre for feltet for å søke frem dimensjonen dette anleggsmiddelet eventuelt skal knyttes mot, eller gå på Faste register -  Dimensjoner for å legge til ny dimensjon. Avskrivinger av anleggsmiddelet blir bokført mot de dimensjonene du velger her.Avskrivingsmodell

Her angir man detaljer for hvordan anleggsmiddelet skal avskrives. Disse opplysningene brukes når man trykker på knappen Lagre og bokføre for å bokføre avskrivninger gjennom anleggsregisteret. Det er derfor viktig at opplysningene stemmer.

anleggsregister_bilde4.png

Forklaring til feltene:

Avskrivningstype: Systemet har to ulike avskrivningstyper; Lineær avskrivning og saldo avskrivning. Velger man lineær avskrivning, så avskriver man et like stort beløp hvert år. Man tar da anskaffelsesverdien og deler på teknisk levetid. Beløpet man kommer frem til er det som avskrives årlig. Med saldoavskrivning derimot, så avskriver man en prosentsats av restverdien per 1/1.

Teknisk levetid (år): Feltet er editerbart hvis man har valgt lineær avskrivning på avskrivningstype. Angir hvor mange år anleggsmiddelet skal avskrives over.

Rente prosent: Feltet er editerbart hvis saldo avskrivning er valgt på avskrivningstype. Angir hvor mange prosent av restverdien per 1/1 som skal avskrives årlig.

Anskaffelsesverdi: Angir summen anleggsmiddelet ble anskaffet for. Anskaffelsesverdi regnskapsmessig og skattemessig vil alltid være lik, så disse feltene oppdaterer seg i forhold til hverandre.

Påkostet pr 1/1: Viser summen av alle påkostninger som er gjort på aktuelt anleggsmiddel frem til 01.01. aktuelt år. Ved å trykke på dobbeltpilen får du opp en liste over påkostningene som skjuler seg bak summen.

Avskrevet pr 1/1: Total sum som er avskrevet på anleggsmiddelet per 1/1 inneværende år.

Restverdi pr 1/1: Verdien på anleggsmiddelet per 1/1. Restverdien er lik anskaffelsesverdien minus avskrevet per 1/1. Restverdien oppdaterer seg når anskaffelsesverdien eller avskrevet pr. 1/1 endres.

Påkostet i år: Viser summen av alle påkostninger som er gjort i aktuelt år. Ved å trykke på dobbeltpilen får du opp en liste over påkostningene som skjuler seg bak summen.

Avskrevet i år: Verdien som er avskrevet hittil i år. Denne verdien oppdaterer seg hvis man avskriver ved hjelp av bokføringsknappen i anleggsregisteret. Ved årsavslutning vil dette beløpet akkumuleres med avskrevet pr 1/1, avskrevet i år vil nulles ut og restverdiene vil oppdatere seg.

Avgang: Viser summen dersom et anleggsmiddel er realisert. Her vises både salgssum (dersom solgt) + tap/gevinst.

Restverdi: Restverdi på anleggsmiddelet per dags dato. Oppdaterer seg hvis anskaffelsesverdi, avskrevet per 1/1 eller avskrevet i år endrer seg.

Konto for avskrivning: Kontoen som avskrivningene føres på. (Resultatkontoen)

Midlertidige forskjeller: Her føres motposten til den skattemessige avskrivningen

Eksempel på utregning og postering av avskrivning:


Antar at man anskaffer seg et anleggsmiddel 1/1/20x1 til en verdi av kr 100.000. Anleggsmiddelet skal regnskapsmessig avskrives lineært over 8 år. Dette tilsvarer da avskrivninger årlig på kr 12.500 (kr 100.000 / 8 år). 

Skattemessig skal anleggsmiddelet avskrives med en saldoavskrivning på 30 %. For første året tilsvarer dette avskrivning på kr 30.000 (kr. 100.000 * 30 / 100).  Differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning blir da kr. 17.500 (kr. 30.000 - kr. 12.500).

Posteringene vil for første året vil se slik ut:

Konto / Navn / Beløp:

1200 / Maskiner /  -12.500

6000 / Avskrivning maskiner / 12.500

1370 / Midlertidige forskjeller /  -17.500

8950 / Skattemessig avskrivning / 17.500

Verdiene i feltene Avskrevet i år og restverdiene vil da oppdatere seg.  Avskrevet i år (regnskapsmessig) vil være kr 12.500 mens avskrevet i år (skattemessig) vil være kr 30.000. Restverdiene vil oppdatere seg i forhold til dette.

Neste år vil fortsatt de regnskapsmessige avskrivningene være like store (altså kr. 12.500), mens de skattemessige avskrivningene vil være 30 % av restverdien som da er kr. 70.000. Det vil si at skattemessig avskrivning for 20x2 vil være kr 21.000 (kr 70.000 * 30 / 100).  Forskjellen blir da kr 8.500 (kr 21.000 - kr 12.500).

Posteringene for det andre året vil se slik ut:

Konto / Navn / Beløp:

1200 / Maskiner / -12.500

6000 / Avskrivning maskiner / 12.500

1370 / Midlertidige forskjeller / -8.500

8950 / Skattemessige avskrivninger / 8.500.

Igjen vil avskrevet i år og restverdiene oppdatere seg. Og slik vil det fortsette helt til anleggsmiddelet er ferdig avskrevet.

Ved registrering av avskriving velger du om systemet skal beregne og bokføre regnskapsmessig avskriving eller skattmessig avskriving.