Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette eller redigere fakturamottak

For å opprette et fakturamottak trykker du knappen Ny.

For å redigere på et eksisterende fakturamottak markerer du det og velger Åpne, eller du kan dobbeltklikke på det.

I begge tilfeller kommer du inn i fakturamottaksbildet:

3_fakturamottak.jpg

Du registrerer detaljene for fakturamottaket i den nederste delen. De ulike funksjonene du har tilgang til finner du i knapperaden øverst.

 

Forklaring til knapperaden

 

Arkfane Hjem:

Ny: Tømmer bildet slik at du kan opprette et nytt fakturamottak

Vis underregister: Dersom du står i f.eks leverandørfeltet og trykker denne knappen, får du tilgang til å opprette en leverandør (evt åpne leverandørbildet med informasjonen til det leverandørnummeret som er registrert i feltet). Tilsvarende får du tilgang til å opprette en ny konto dersom du står i konto-feltet. Hurtigtast for denne funksjonen er F3

Lagre: Lagrer fakturamottaket og beholder dataene i bildet, slik at du kan fortsette å registrere data i det.

Lagre og ny: Lagrer fakturamottaket og tømmer bildet slik at det er klart for å opprette nytt fakturamottak.

Lagre og lukk: Lagrer fakturamottaket og lukker fakturamottaksbildet, slik at du kommer tilbake til listen over fakturamottak.

Hent postmottak: Henter et postmottak inn i fakturamottaket. Se Postmottak for mer informasjon.

Nytt postmottak: Opprette nytt postmottak. Se Postmottak for mer informasjon.

Åpne postmottak: Åpner postmottak tilknyttet fakturamottaket. Se Postmottak for mer informasjon.

Tildel
Aksepter
Aksepter tilvising
Bokfør
Betal
Bokfør og betal
Disse knappen gir tilgang til å behandle fakturamottak direkte fra fakturamottaksbildet. Se avsnitt Knapperaden under Fakturamottak liste for forklaring til disse knappene.

Sett inn linje: Setter inn linje i konteringsdelen.

Fjern linje: Sletter linje i konteringsdelen.

Arkfane Vis:

3d_fakturamottak_vis.png

Vis postmottaksliste ved ny faktura: Dersom denne er aktiv vil man få opp en liste over tilgjengelige postmottak når man oppretter nytt fakturamottak. Se Postmottak for mer informasjon.

Dokumentvisning: Disse valgene aktiverer dokumentvisning i fakturamottaket. Se Fakturamottak - dokumenter og scanning for forklaring. Se også eget avsnitt for OCR-tolk. 

Arkfane Rediger:

Innstillinger: Du kan her endre på hvilke felter som viser i konteringsdelen, og rekkefølgen på dem. Bruk Sett inn felt for å sette inn et felt. Bruk Skjul felt for å skjule valgt felt. Marker et felt og bruk pilknappene til å flytte det opp eller ned for å endre rekkefølgen på feltene. NB: Du må lukke fakturamottaksbildet og gå inn igjen for at endringene skal tre i kraft.

 

Detaljer for det enklte fakturamottaket

Forklaring til felter:

Leverandør: Skriv inn leverandørnummer eller søk etter leverandør ved å skrive inn litt av navnet, bruke F4 eller klikke knappen med to vinkler.

Fakturadato: Legg inn fakturadatoen som står på fakturaen du har mottatt. Trykk F4 + Enter for å angi dagens dato. Bruk enten kalenderknappen for å søke frem en dato, eller skriv den inn manuelt.

Leveringsdato: Dato for levering. Leveringsdato bestemmer periode på bilaget dersom du har på innstillingen Periodiser etter leveringsdato i Klient/System.

Betalingsdato: Blir angitt automatisk ut fra hvor mange kreditdager man har hos leverandøren. Se Leverandører/Kreditorer. Skriv evt inn korrekt dato.

Faktura nr: Legg inn fakturanummeret på fakturaen du har mottatt.

Journalnr: Journalnummeret til fakturamottaket. Blir fyllt ut ved lagring.

Reg. dato: Registreringsdatoen for fakturamottaket. Blir fyllt ut ved lagring.

Beløp: Skriv inn totalbeløpet som skal betales.

Status: Statusen til fakturamottaket. Blir oppdatert når fakturamottaket endrer status.

Bilagsnr: Bilagsnummeret til fakturamottaket. Blir oppdatert ved bokføring av fakturamottaket.

Betalt til giro: Legg inn kontonummer til mottaker.

KID: Skriv inn KID-nummeret som står på fakturaen.

Betalingsinformasjon: Melding som blir sendt mottaker ved betaling. (Benyttes kun dersom KID-nummer ikke er oppgitt)

Merknad: Angi merknader for betalingen. Denne merknaden er kun for din egen del, og blir ikke vist ved betaling.

Bilagstekst: Dersom du skriver noe i dette feltet er det denne teksten som vil bli foreslått benyttet på posteringen mot leverandør i regnskapet.

Dersom du registrerer fakturamottak mot en leverandør som er satt opp for utlandsremittering, vil bildet i tillegg endre seg noe. Enkelte felt vil bli utilgjengelige og andre vil bli lagt til. Det som er viktig da er at man legger inn informasjon om beløp o.l under arkfane Valuta, og at man spesifiserer en tilleggstekst i feltet Tilleggstekst.

 

Dokument/bilde

Se Fakturamottak - dokumenter og scanning for forklaring til denne delen av bildet.

Kontering

Nederst i bildet finner du konteringsdelen av fakturamottaket. Systemet fyller ut de feltene det kan vha de opplysningene du registrerer inn. Resten av konteringen (motkonto, momskode, eventuell dimensjon o.l) må så fylles ut.

Du kan endre på oppsettet av konteringsdelen ved å velge Rediger -> Innstillinger.

Den som tar seg av bokføringen bør fylle inn konto, momskode, prosjekt og avdeling. I tabellinjene trenger du ikke skrive inn hvilke kontoer denne fakturaen skal konteres mot dersom du ikke har ansvaret selv for å kontere/bokføre.