Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Rente

Dersom du ønsker å benytte renteberegningsfunksjonen i fakturamodulen registrerer du innstillingene her. De innstillingene blir benyttet for alle kunder, med mindre du spesifiserer en egen renteberegningstype på den enkelte kunde. Bruk av renteberegning forutsetter lisens på Professional eller Enterprise.

Menyvalg: Faste register - Klient/System - Rente

2021-11-04_09-18-05.jpg

Forklaring til feltene:  

Renteberegningstype: I dette feltet har du seks ulike valg:

 • Ved purring: Rentene på en faktura beregnes i det man purrer på samme måte som purregebyret. Du kan her velge om rentene skal beregnes til og med den dagen det purres eller til datoen for forfall på purreblanketten.

 • Etter innbetaling: Rentene på en faktura beregnes etter at fakturaen er innbetalt. Ved å gjøre det på denne måten vet du eksakt hvor mange dager for sent/for tidlig fakturaen er betalt, og du renteberegner hver faktura kun en gang.

 • Mot konto: Her beregner du både debet og kredit renter mot transaksjonene på en konto. Du spesifiserer et intervall (start- og sluttdato) du ønskere å renteberegne for. Så beregnes IB (saldo på konto) for startdato. Denne saldoen renteberegnes frem til neste transaksjon på kontoen. Så renteberegnes den nye saldoen frem til en eventuell ny transaksjon. Dette blir gjort for alle transaksjoner frem til slutten av renteberegningsperioden. Leverandører og hovedbokskonti kan også renteberegnes med denne metoden.

 • Periodisk: Du renteberegner fast, f.eks. en gang i måneden. Alle faktura som har forfalt siden sist det ble renteberegnet kommer med i renteberegningen, og det beregnes rente fra forfallsdato til renteberegningsdato eller til datoen fakturaen eventuelt er betalt. Dersom en faktura som ble renteberegnet i forrige kjøring fremdeles ikke er betalt, vil den bli renteberegnet for denne perioden også. Som for rentetype Etter innbetaling, renteberegner denne metoden for eksakt antall dager mellom forfall og innbetaling, men du renteberegner også før innbetalingen er registrert.

 • Trinnvis: Som mot konto, men du spesifiserer forskjellige rentesatser for forskjellige beløp. Du spesifiserer en rentetrapp som viser hvilke intervall som skal ha hvilke rentesatser. Dette er en renteberegningsmetode som kun skal benyttes en gang i året. Du kan også renteberegne leverandører trinnvis.

 • Ingen renteberegning: Det beregnes ikke renter

Du kan kun velge en av renteberegningstypene. Verdiene i feltet under gjelder da for den valgte renteberegningstypen.

Forklaring til feltene:  

 

Felles felter:

 • Rentesats: Prosentsatsen som benyttes for å beregne rentene kunder skylder.  Rentesatsen er per år. Du skal ikke fylle inn %-tegnet, kun satsen.

 • Minimumsbeløp ved renteberegning: Angir beløpet som fakturaen minimum må være på for at den skal renteberegnes.

 • Varenummer rente: Varenummeret som renten skal føres mot. Vanligvis RENTE. Du må opprette en vare for rente. På arkfanen Regnskap på Faste register -> Vareregister -> Vare legger du inn hvilke konti rentene skal føres mot.

 • Rentesats tilgodehavende rente: Satsen i prosent som brukes for å beregne rentene som kunden har tilgode. (Rentesatsen er per år.) Hvis du setter null (0) her vil det ikke beregnes tilgodehavende rente på kunden.

 

Spesielle felter for Ved purring:

 • Siste dato for renteberegning: Her fastsetter du tidsrommet det skal renteberegnes for. Man har valget mellom Purredato og Forfallsdato for purring. Velger du Purredato vil det ved purring bli beregnet renter til og med purredato. Velger du Forfallsdato for purring, vil det bli beregnet rente til og med forfallsdato på purringen.

 

Spesielle felter for Etter innbetaling:

 • Beregningsprinsipp: Her angir du om rentene skal beregnes fra dato til dato (eksakt antall dager som fakturaen er betalt for sent/for tidlig) eller om rentene skal beregnes per påbegynt måned. Hvis du velger per påbegynt måned vil det for eksempel beregnes renter for en mnd hvis du betaler samme måned som fakturaen forfaller, men hvis du betaler i neste måned vil det beregnes for 2 måneder.

 

Spesielle felter for Mot konto:

 • Bruk forfallsdato: Dersom det står et kryss her, vil systemet benytte forfallsdato for renteberegning av de transaksjonene på kontoen som har forfallsdato.

 

Spesielle felter for Trinnvis:

 • Rentesats skyldig renter: Søk opp eller opprett ny (tast F3) rentetrapp som skal benyttes for å beregne rentene kunder skylder. En rentetrapp spesifiserer hvilke rentesatser som skal benyttes på ulike saldo på konti. Se Trinnvis renteberegning under for hvordan man oppretter en rentetrapp.

 • Rentesats tilgodehavende rente: Søk opp eller opprett ny (tast F3) rentetrapp som skal benyttes for å beregne rentene kunden har tilgode.

 • Bruk forfallsdato: Dersom det står et kryss her, vil systemet benytte forfallsdato for renteberegning av de transaksjonene på kontoen som har forfallsdato.

 • Renteform: Her har du to valg: Rentetrapp og renteterskel. Dersom du velger rentetrapp, vil beløp/saldo på konto bli delt opp. Dersom du velger renteterskel vil det ikke bli delt. Eksempel: Du har spesifisert en rentetrapp som gir en rentesats på 1% for beløp under 50 000 og 2% for beløp over 50 000, og på et tidspunkt et beløp på kr 70 000 som skal renteberegnes.

Med renteform Rentetrapp, vil det bli beregnet 1% på de første 50 000 og 2% på de neste 20 000. Med renteform Renteterskel vil det bli beregnet 2% rente for hele beløpet. Se Trinnvis renteberegning for nærmere forklaring.