Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Informasjon om oppgradert Autobank Remitteringsløsning i Unimicro V3

Som følge av at bankene har innskjerpet etterlevelse av kravene i hvitvaskingsloven, har vi nå gjort nødvendige tilpasninger i vår Autobank løsning (Direkte remittering). Det vil bli tilgjengelig når Nets sin løsning er klar.

Autobank - Direkte remittering Nets – Generelt om løsningen i V3:

Autobank i Unimicro V3 benytter kun Nets sin tjeneste for Direkte remittering. Den er innrettet slik at Remitteringsfil opprettes og sendes fra Autobank-bruker i V3 til Nets, via egen kundespesifikk sftp-konto (hos Nets). Tilsvarende legger Nets ut avregningsreturfil på de samme kundespesifikke sftp-kontoer, som systemet kan hente og bokføre Automatisk. (Det kan også gjøres manuelt).

Dette betyr at Unimicro V3 ikke har noen integrasjoner direkte mot ulike banker, kun en integrasjon mot Nets sin direkte remitteringstjeneste. Videre, så foretar Nets (ikke banken) selve betalingstransaksjonene, og gir melding til bank når disse er utført. Dette betyr at man kun ser disse transaksjonene i bedriftsnettbank etter at de er gjennomført (av Nets), og bank har fått melding fra Nets om dette. Både ny og gammel Autobank benytter denne løsningen.

De nye kravene fra bank (Ny Autobank):

Bankene sin innskjerpelse består i at de skal vite og godkjenne hvem som har initiert betalinger fra ERP-systemene; såkalt «Regnskaps Godkjente Betalinger» (RGB), før de utføres. Dette er noe ERP/Nets/bankene ikke har i eksisterende løsning. Derfor har det nå vært nødvendig for alle ERP-systemer/Nets å tilpasse sine remitteringsløsninger, slik at bankene da sikkert kan vite og godkjenne hvilken person som handler på vegne av virksomheten, og som gjennom fil-innsendelse initierer en utbetaling fra konto.

Som en følge av dette har Nets videreutviklet sin direkte remitteringstjeneste, for å støtte disse kravene som bankene er pålagt, og som bankene videre pålegger ERP-systemene/Nets. Konkret så vil det i ny Autobank-løsning da bli foretatt en sjekk av brukers rettighet til å utbetale fra konto, før utbetalinger prosesseres.

Hvilke banker har nye krav:

Det er ingen felles standard i bank, til eksakt hvilken teknisk løsning man må ha for å etterleve de nye kravene. Det er heller ikke satt en bestemt tidsfrist for når dette må være på plass. Det er pr. nå kun DnB og Sparebank 1-bankene. (Sparebanken Vest er ikke en Sparebank 1-bank), som krever at man benytter ny remitteringsløsning. Tidspunkt disse bankene har satt i.f.h.t. nye krav er 1.desember 2020.

Andre banker ventes å gjøre det samme utover i 2021, men tidspunkt for når dette blir iverksatt i de ulike bankene er ikke kjent.

Ny Autobank-løsning i Unimicro V3:

Det er 2 forskjellige løp i vår nye Autobankløsning mot Nets.
- Bank har ikke inført nye krav
- Bank har innført nye krav (p.t. kun DnB og Sparebank 1-bankene)

Felles er at løsningen skal fungere som tidligere, men vi bygger mer sikkerhet inn, samt leverer med det 11 sifrede personnummeret (SSN) til den som har initiert betalingen via BankId i V3. Dette gjør at man da tilfredsstiller nye krav til sikkerhet.

Dersom Bank ikke har innført nye krav:
Nets prosesserer da remitteringsfilen og gjennomfører betalingstransaksjoner (som før).

Dersom Bank har innført nye krav:
Ved mottak av remitteringsfil, sjekker da Nets først med bank om utsteder (SSN) har tilgang/rettighet på konto:

  • Dersom Ja: prosesserer Nets remitteringsfilen og gjennomfører betalingstransaksjoner.
  • Dersom Nei: stoppes prosessen, og betaling gjennomføres ikke.

Hvem bør oppgradere til ny Autobankløsning:

Dette betyr da at alle brukere av Autobank remittering i V3 som benytter DnB eller Sparebank 1-bankene må benytte ny løsning senest fra 1.desember 2020. Brukere som benytter andre banker trenger foreløpig ikke å benytte ny løsning.

Når er ny Autobankløsning klar:

Vi vil gjøre ny løsning tilgjengelig så snart som praktisk mulig, og våre kunder som benytter Autobank vil få direkte melding fra oss med nødvendig informasjon for å oppgradere til ny løsning når den foreligger. Nets regner med å kunne produksjonssette sin nye løsning i slutten av november, etter det vi får opplyst. Da regner vi med å kunne distribuere ny løsning til våre kunder så snart det er praktisk mulig etter dette.

 

Spørsmål/Svar:

1: Dersom vi ikke benytter konto fra DnB eller Sparebank 1-banker, trenger vi da å oppgradere til ny Autobank ?

Nei, man trenger ikke oppgradere til ny Autobank, før banken man benytter har innført krav om dette. Normalt så vil banken informere sine bankkunder i god tid før det tidspunktet. Eksisterende Autobank vil fungere akkurat som før helt fram til det tidspunktet ulike banker krever ny løsning.

Ny Autobank vil fungere også for de som ikke benytter DnB eller Sparebank 1, så man kan oppgradere til ny Autobank så snart den er tilgjengelig, men det er ikke nødvendig før din bank krever det.

Vår anbefaling er å oppgradere kun dersom din bank krever det for minst 1 av dine klienter i V3.

 

2: Hvordan oppgraderer vi til ny Autobank

Alle våre Autobank-kunder vil motta en epost til oppgitt epostadresse med informasjon om dette, så snart vi har slik oppdatering klar. Vi vil også legge ut informasjon på våre supportsider om dette. Oppdatering vil i første omgang skje ved å installere en ServicePack (fil). Senere (2021), vil oppdatering skje ved å installere ny versjon av Unimicro V3.

 

3: Hva dersom vi benytter konto fra DnB eller Sparebank 1-banker og ikke oppgraderer innen 1.des. 2020 ?

Da vil betalingen bli stoppet hos Nets, og ikke bli gjennomført. Man vil da måtte Nullstille remitteringen og oppgradere til ny Autobank. Deretter kan man kjøre remittering på nytt.
Alternativt må man benytte manuell løsning , som vil være å eksportere fil fra V3, og så logge inn i bedriftsnettbank og hente remitteringsfilen inn i bedriftsnettbanken og godkjenne betalingene der.

 

4: Sparebank 1 informerer om at de anbefaler kunder med Nets direkte remittering å ta i bruk bankens egen løsning for filoverføring direkte til bankens filmottak. Må vi gjøre dette ?

NEI – dette er ikke korrekt informasjon. Nets direkte remittering støtter de nye kravene også for Sparebank 1-kunder. Ny Autobank-løsning i V3 benytter Nets direkte remittering - som er den eneste tilgjengelige remitteringsløsning i V3 – og alt vil fungere som det skal også for de som benytter Sparebank 1 - dersom man har oppgradert til ny Autobank-løsning i V3 innen 1.desember 2020.

 

5: Kan jeg etter oppgradering ta i bruk Autobank Remittering for nye klienter?

Vi har nylig blitt informert om at DnB og Sparebank1-bankene ikke vil ta i bruk Nets sin nye løsning på nye avtaler. De vil kun godta dette på eksisterende avtaler. Uni Micro AS vil se på om det er mulig å lage direkte integrasjoner mot disse bankene, men arbeidet vil tidligst starte på nyåret.