Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Resultatrapportering - eksport til excel

Du kan hente ut resultat- og balanserapporter her i Resultat-rapportering.
Menyvalg – Hjem – Resultat-rapportering

1 hjem_1.png

Til venstre i bildet ser du de ulike rapportene, eller det vi kaller kontoinndelinger. Under Systemrapporter finner du de kontoinndelingene/rapportene som blir lest inn når du leser inn en av standard kontoplanene. En kontoinndeling er et oppsett for visning av resultat- eller balansetall. Det som blir lest inn når du velger Norsk standard kontoplan, er en kontoinndeling etter norsk standard. Les mer om innlesing av kontoplan og kontoinndeling her.

Til høyre viser detaljene for den rapporten/kontoinndelingen du har valgt. Et valg i treet blir kalt en gruppe. Du kan klikke på/utvide de ulike gruppene, slik at du ser detaljene for hver enkelt gruppe. Kontoinndelingen er organisert som et tre; nederst finner du roten, eller totalsummen, så forgrener det seg oppover i undergrupper, og til slutt i grupper av konti som blir summert. En gruppe kan enten summere gruppene som ligger under denne gruppen i treet, eller de konti som ligger i gruppen.

Forklaring til knappene:
Ny: Lar deg opprette en ny, egendefinert rapport/kontoinndeling. Se egen artikkel om dette her.
Slett: Lar deg slette en rapport/kontoinndeling.
Forhåndsvis: Lar deg forhåndsvise valgt rapport, og så skrive ut fra forhåndsvisning. De rapportvalgene du får er de samme som dem du finner i Resultat og Balanse i rapportoversikten.
Eksport til Excel: Eksporterer valgt rapport til Excel. Excel må være installert på maskinen.
Filter: Lar deg filtrere/ta utvalg på hvilke tall som skal vises. Du kan her ta utvalg på periode og/eller dimensjoner. Filteret ser slik ut:

2 filter.png
Gjør det utvalget du ønsker (f.eks. periode 1-1 for å vise kun tallene for januar). Når du velger OK vil bildet kun vise tall for periode 1 så lenge filter-knappen er aktiv (har en annen bakgrunnsfarge). For å slå av filteret, trykk filter-knappen på nytt.

Kolonner: Her kan du velge hvilke kolonner som skal vise. Nyttig dersom du f.eks ikke vil ha med alle kolonnene ved eksport til Excel, eller dersom du ønsker å ha med en annen kolonne

Visning: Her kan du velge ulike visninger av tallene. Standard viser kolonne for i år, kolonne for i fjor og kolonne for årets budsjett. Kun grupperinger viser kun inndelingen, og ingen tall. Periodisert viser en kolonne pr periode. Prosjekt, Avdeling, Ansvar og Område viser en kolonne pr. prosjekt, avdeling osv. Neste års budsjett viser neste års budsjett.

Funksjoner under Fil:
Eksport: Eksport til Excel - eksporterer valgt rapport til Excel. Eksport av kontoplan/kontoinndeling - lar deg eksportere den kontoinndelingen du har opprettet, inkludert kontoplan, slik at den kan importeres f.eks. på en annen klient
Import: Import av kontoplan/kontoinndeling. Lar deg importere kontoplan og kontoinndeling. NB: Ta backup først!

Tips: Dersom du eksporterer til excel og får mange tomme rader med deg kan du gå til arkfanen Rediger og velge å ikke ta med disse.

3 tomme rader.png