Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tilbakeføring avsatt aga - hvorfor IB

Tilbakeføringsfunksjonen for avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger tilbakefører en andel av IB på konto for avsatt aga av feriepenger, og ikke nøyaktig aga-beløp. I disse talleksemplene vil vi forsøke å vise hvorfor.

Ved tilbakeføring av avsatt arbeidsgiveravgift (AGA) av feriepenger er det IB på konto for arbeidsgiveravgift av ferepenger (vanligvis konto 2771) som blir tilbakeført. Dette fordi det kan skje endringer i sats mellom avsetningstidspunktet og utbetalingstidspunktet, og man må da ta høyde for de endringer som skjer i kostnaden. Dersom man bare tilbakefører nøyaktig samme beløp som det man betaler i arbeidsgiveragvift på utbetalingstidspunktet blir ikke endringen i kostnad resultatført.

Tilbakeføringen har motkonto konto for kostnad arbeidsgiveravgift (vanligvis 5400). Enten du avstemmer aga-beløpet mot 2770 eller 5400, husk å holde tilbakeføringspostene utenom.

Vi prøver her å illustrere dette med et par veldig enkle eksempler.

Eksempel 1: Ny sats for AGA er 14,3%

Det har ikke skjedd endringer i sats på flere år, så dette er gjerne et litt rart eksempel, men i 2014 var det flere kommuner som skiftet sone, i tillegg til at en del beregningsregler ble endret. Det kan skje igjen. Dette eksempelet er derfor ikke så rart som det kan virke.

La oss si at en bedrift har kun 1 ansatt. I løpet av 2015 opparbeider han seg rett til kr 10000 i feriepenger. Det vil si at pga satsen for arb.g.avg i 2015 er 14,1 er det blitt  kostnadsført kr 1410 mot konto 5410, og det har blitt avsatt i balansen mot konto 2771 i løpet av 2015.
Så blir det vedtatt ny AGA-sats for sone 1, og fra 01.01.2016 er det 14,3% AGA i sone 1. Det betyr at ved utbetaling av feriepenger er det 14,3% AGA av feriepengene.

Dersom vi tilbakefører nøyaktig samme beløp som det som blir beregnet (kr1430) blir ikke den økte kostnaden bokført noe sted. Vi betaler 20 kr mer i AGA for feriepenger, men dette blir ikke kostnadsført. Siden vi tilbakefører mer enn det som var avsatt i fjor vil også det som står avsatt i balansen til neste år være for lavt (konto 2771 vil ved utgangen av 2016 være 20 kr for lav)

Dersom vi i stedet tilbakefører det som er IB på konto 2771 vil det bli kostnadsført 20 kr ekstra i AGA på 2016. Vi beregner kr 1430 i AGA (debet konto 5400) og tilbakefører kr 1410 i AGA (kredit konto 5400). Da gjenstår det en kostnad på 20 kr i resultatregnskapet, som viser at vi har hatt en økt kostnad pga satsendring. På  konto 2771 vil det som har blitt avsatt i løpet av 2016 stå igjen, slik at det er korrekt beløp som blir overført til nytt år.


Eksempel 2: Et litt mer vanlig eksempel: Ansatt blir overført fra et avdelingskontor til et annet

Vi har en bedrift med to avdelingskontorer (en avdeling A i sone 2: 10,6% AGA, og en avdeling B i sone 1: 14,1% AGA). En person som arbeider på avdeling A (sone 2) i 2015 opparbeider seg rett til kr 10000 i feriepenger. Det blir da avsatt kr 1060 kr i AGA for denne personen. (debet konto 5410 og kredit konto 2771).
Så blir denne ansatte overført til avdeling B (sone 1), slik at når han får utbetalt feriepengene sine i 2016 så er det 14,1% AGA som skal betales.

Dersom vi da tilbakefører nøyaktig samme beløp som blir beregnet vil vi igjen stå med en manglende kostnad i regnskapet. Vi har hatt en kostnadsøkning på kr 350 i AGA for denne personen, men det viser ikke igjen i resultatregnskapet. (I 2015 er det kostnadsført kr 1060, men vi tilbakefører hele kostnadsføringen på 2016). I tillegg vil avsetningen i balansen for 2016 være redusert med kr 350 fordi vi tilbakeførte mer enn vi avsatte i fjor.

Med vår metode får vi:
Det var kostnadsført i 2015 på konto 5410: kr 1060
Det blir beregnet i 2016 på konto 5400: kr 1410
Vi tilbakefører det som var avsatt i balansen mot konto 5400: kr -1060
Det som har blitt kostnadsført til sammen er: 1060+1410-1060 = kr 1410 (kr 1060 på 2015 og kr 350 på 2016)
I tillegg oppnår vi at det som er avsatt i balansen ved utgangen av 2016 stemmer med det som vi har avsatt i løpet av året. Det er ikke justert ned fordi vi avsatte for lite i fjor.

Siden de fleste bedrifter har flere enn en ansatt, må tilbakeføringen av IB være i forhold til hvor stor del av feriepengene som utbetales. Det blir da regnet ut en faktor på hvor stor del av det totale feriegrunnlaget som tilhører den ansatte som får feriepenger, og hvor stor del av feriepengene sine den ansatte får utbetalt. Så blir den andelen av IB 2771 tilbakeført for den lønnskjøringen der det blir utbetalt feriepenger.

Dersom man i utgangspunktet hadde feil i avsetning for arbeidsgiveravgift av feriepenger i balansen, vil man få tall som ser merkelige ut ved tilbakeføringen, men målet er at ved utgangen av året, når alle feriepenger er utbetalt, så skal det som står igjen på konto 2771 være det som reelt er avsatt for AGA av feriepenger til neste år.

Håper den valgte metoden blir litt mer forståelig med disse enkle eksemplene.