Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Sette opp lønnsarter for A-meldingen

Denne artikkelen viser hvordan du setter opp opplysninger på lønnsarter. Husk at dersom du er usikker på oppsettet, så må du kontrollere veiledningen til a-ordningen.

Vi har laget filmer om oppsett av generelle lønnsarter og spesielle lønnsarter.

Husk: det er kun lønnsarter som skal innberettes (det vil si de som hadde LT-kode i 2014 og tidligere) som skal settes opp med A-meldingsinformasjon.

Du vil fremdeles se LT-koder på lønnsartene:

1_lønnsart.png

Dette for at du skal kunne levere LTO på vanlig måte for 2014. LT-koder vil forsvinne helt fra og med 2015 men vil ligge på lønnsarten en god stund til. Da som dokumentasjon for tidligere bruk.

Alle innstillingene som var på lønnsart tidligere er altså som før, og fungerer som før. Det som har skjedd er du har fått en ny arkfane som heter A-meldingen:

2_lønnsart_nyarkfane.png

Her må du definere hvordan lønnsarten skal rapporteres i A-meldingen.
 
Dersom du trykker Hent forslag, vil systemet foreslå en kombinasjon av detaljer. Dette er vel å merke kun dersom lønnsarten er koblet mot en Uni standard lønnsart i feltet Systemtype under første skilleark. OBS: Hent forslag er en funksjon som var laget for overgangen fra lt-koder til a-meldingsoppsett, og vil tilføre lite hjelp i 2016 eller senere.

Det er fire ulike typer opplysninger som skal defineres:

  • Inntektstype (f.eks. Lønn, Fradrag, Forskuddstrekk o.s.v.)
  • Fordel (f.eks. Kontantytelse, Naturalytelse, Utgiftsgodtgjørelse.)
  • Beskrivelse (f.eks. Fastlønn, Timelønn, Feriepenger o.s.v.)
  • Trekkplikt (kryss på er Ja, og kryss av er Nei. Sjekk oppsettet i veiledningen)

De valgene du gjør i de ulike feltene vil bestemme hvilke valg du får i neste felt. (For å forhindre at du registrerer ugyldige kombinasjoner av opplysninger.) Det er derfor viktig at du først velger alternativ i Inntektstype, så i Fordel og til slutt i Beskrivelse. (Inntektstype Fradrag gir kun valg i Beskrivelse.)

Det er to muligheter for søk/valg av opplysninger:

1) Trykk søk-knappen (to piler til høyre for feltet). Du får da opp alle valg i feltet og kan klikke på den du ønsker:

4_lønnsart_søk1.png

2) Skriv inn det du ønsker. Feltet har smartsøk:

5_lønnsart_søk2.png

Her ser du et eksempel på en ferdig oppsatt lønnsart for månedslønn:

6_lønnsart_ferdig.png

Legg merke til feltet Trekkplikt. Det går på om lønnsarten skal rapporteres som trekkpliktig eller ikke, og ikke på om systemet skal beregne forskuddstrekk. Det er det fremdeles hake for Med i grunnlag for Skatt(tabell) eller Skatt(%) som bestemmer (arkfane Lønnsart). Grunnen til at det er et skille på dette er at det er enkelte lønnsarter som skal rapporteres med informasjon om at de inngår i den totale trekkplikten for den ansatte, selv om det ikke skal beregnes forskuddstrekk. Et godt eksempel på dette er lønnsart for utbetaling av feriepenger. Kontroller alltid oppsettet i veiledningen om denne skal være av eller på.

Enkelte kombinasjoner krever tilleggsopplysninger i spesielle tilfeller. Dersom du ser en grønn nål i feltet for Tilleggsopplysninger, så betyr det at det finnes mulighet for at her skal spesifiseres tilleggsopplysninger. De ulike valgene for tilleggsopplysninger finner du ved å søke i feltet. Det er viktig å merke seg at du ikke nødvendigvis må ha tilleggsopplysninger selv om den grønne nålen viser.

Et eksempel på en lønnsart som skal ha tilleggsopplysninger er Fri bil (tidligere LT-kode 118-A). Når du skal definere tilleggsopplysningene her, velg bilOgbaat i listen over tilgjengelige tilleggsopplysninger:

7_lønnsart_bilogbaat.png

Du vil se at du da får opp en ny liste. Velg f.eks. bilregistreringsnummer:

8_lønnsart_bilogbaat.png

Gjenta på neste linje, og hent der inn listeprisForBil.

Du har da fått inn begge tilleggsopplysningene som skal inn. Legg gjerne inn en mer forklarende tekst i feltet Ledetekst (det er dette du vil se i registreringsbildet):

9_lønnsart_bilogbaat_ferdig.png

Du kan også overstyre rekkefølgen feltene skal vises i registreringsbildet ved å legge inn tallverdien 1 og 2 i feltet Rekkefølge.

Dersom du setter opp en lønnsart for tilleggsopplysninger etter at lønnskjøringen er kjørt, så må du gå på Periodiske rutiner - Kontroller tilleggsopplysninger for å føre inn tilleggsopplysningene for den lønnskjøringen.

Tilleggsopplysningen Antall vil systemet hente uten at du setter det opp, f.eks. for lønnsarter for Timelønn.

Ved første gangs oppsett anbefaler vi at du benytter kodespeilet som hjelpemiddel. Deretter er det veiledningen til a-ordningen som forteller hvordan oppsettet skal være. Der vil du se at f.eks. LT-kode 111-A har mer enn 10 ulike alternativer i det nye oppsettet:

3_111a.png

Du må da velge den rette kombinasjonen ut fra hvilken LT-kode lønnsarten hadde i utgangspunktet, og hva du benytter lønnsarten til pr i dag. Bruk ellers «Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem» for å finne detaljene for de ulike valget, f.eks. informasjon om hva som inngår i begrepet Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid.

Noen spesielle lønnsarter:
Oppsett av lønnsart for otp og ref sykelønn.