Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ekstra 5 prosent arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 og refusjon sykelønn

Denne artikkelen er kun aktuell for virksomheter som har ansatte som har, eller kan, komme over 750 000 i lønn. I lønn inngår også arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser, utenom arbeidsgivers del av pensjon.

Etter at nyttårsversjonen var klar, kom det spesifiseringer av regelverket rundt ekstra 5% arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000, ved refusjon sykelønn. Enkelt forklart går endringen på at du kun får redusert grunnlaget for ekstra 5% aga tilsvarende refusjon sykelønn, dersom du har betalt ekstra 5% aga av det som du har fått refundert.

OBS: Fra versjon 3.73.11 er lønnsystemet tilpasset endringene.  I den versjonen som kom i januar var løsningen tilpasset det som opprinnelig stod i regelverket. I versjon 3.72.20 har grunnalget for 750 000 blitt redusert dersom du har ført refusjon sykelønn på en ansatt. Altså kan det være det blir endringer i arbeidsgiveravgiften for tidligere perioder. Se avsnittet "Korreksjoner for perioden før versjon 3.73" for hvordan du finner og korrigerer det.

 

Om ekstra 5% arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 og refusjon sykelønn:

Fra veiledningen til a-meldingen:

"Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når:

 • det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og
 • ytelsen faktisk er refundert fra NAV."

Det betyr at når du fører refusjon sykepenger, for å få redusert arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, så må du ta stilling til om hele eller deler av beløpet som du nå får refundert er noe du har betalt ekstra 5% arbeidsgiveravgift på, eller ikke. Videre må du også, dersom du har ansatte med lønn over 750 000, ha to lønnsarter for refusjon sykelønn. En som reduserer grunnlaget for ekstra 5% aga, og en som ikke gjør det.

 

Lønnsartene for refusjon sykelønn skal se slik ut:

Begge lønnsartene skal KUN ha kryss for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift:

0a_lønnsart.jpg

Begge lønnsartene skal ikke ha noe oppsett under A-meldingen:

0b_lønnsart.jpg

 

Lønnsarten som ikke reduserer grunnlaget for ekstra 5% aga skal se slik ut (lik opprinnelig lønnsart for refusjon sykelønn):

1_lønnsart.jpg

Det er altså kun hake på for "Er refusjon AGA".

 

Lønnsarten som skal redusere grunnlaget for ekstra 5% aga skal se slik ut (lik opprinnelig lønnsart for refusjon sykelønn, men med et ekstra kryss):

2_lønnsart.jpg 

Det er altså BÅDE hake på for "Er refusjon AGA" og "Er refusjon AGA ekstra". Det siste krysset er først tilgjengelig fra versjon 3.73

 

Føring av refusjon sykelønn:

Dersom du får refusjon fra NAV må du ta stilling til hvilken lønnsart du skal benytte:

 • Dersom den ansatte ikke har kommet over grensen for ekstra 5% aga, så fører du i den lønnsarten som kun har hake for "Er refusjon AGA", altså akkurat som før.
 • Dersom den ansatte har kommet over grensen for ekstra 5% aga, så må du se på hvilken lønn det er du får refundert sykelønn for, og om det har blitt beregnet ekstra 5% aga av den.
  • Dersom det er refusjon for lønn før den ansatte kom over grensen, så fører du refusjonen i lønnsarten som kun har hake for "Er refusjon AGA".
  • Dersom det er refusjon for lønn fra etter den ansatte kom over grensen, så fører du refusjonen i lønnsarten som har begge haker på.
  • Dersom du får refusjon for både før og etter den ansatte kom over grensen, så må refusjonsbeløpet splittes i to lønnsposter, en på hver lønnsart.
 • Refusjonen skal som alltid føres med negativt fortegn.

 

Korreksjoner for perioden før versjon 3.73:

Dette gjelder kun dersom du har ansatte som har eller kommer til passere grensen på 750 000 i lønn (= arbeidsgiveravgiftsgrunnlag bortsett fra arbeidsgivers del av pensjon og refusjon sykelønn før grensen) OG du har ført refusjon sykelønn på en eller flere av dem. Da må arbeidsavgiften rekalkuleres etter at du har fått innstallert versjon 3.73.

Se denne artikkelen for hvordan du kan kontrollere grunnlaget pr ansatt. Husk at arbeidsgivers del av pensjon og refusjon sykelønn ikke skal medregnes.

Det vi foreslår her er å først kontrollere hvilke a-meldingsperioder det er beregnet ekstra 5% aga for, og så notere seg beløpet som er beregnet for hver periode. Så kjører du rutinen for å gjenoppbygge, eller rekalkulere, aga. Og så kontrollerer du om beløpet har endret seg for en eller flere av terminene. Til slutt kan du levere erstatningsmelding for de periodene der det har skjedd en endring i beløpet.

1: Bruk først Forespørsel - Sum arb.avg og f.trekk, og kontroller termin for termin til du finner første termin der det er beregnet ekstra 5% aga.

Her ser vi at i første termin er det ikke ekstra 5% aga:

1_sjekk_term.jpg

men på andre termin er det med (linjen med 5%):

1_sjekk.jpg

 

2: Ta ut rapporten "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk periode" for en og en periode fra og med den terminen, og noter summen for ekstra 5% aga

Gå inn i rapportoversikten, velg rapportgruppe Avstemming lønn, og velg rapporten "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk periode".  Ta ut rapporten for en og en periode, og noter summen for ekstra 5% aga.

Første periode i andre termin er periode 3. Vi velger der fra 3 i både fra og til periode i utvalget på rapporten. Vi ser at for periode 3 var det ingen ekstra aga:

2_sjekk_periode.jpg

Men for periode 4 er det ekstra aga:

3_sjekk_periode.jpg

Vi noterer hvilken sum de ulike periodene har i ekstra aga. Her ser vi også for periode 6:

5_sjekk_periode.jpg

 

3: Kjør gjennom rutinen Gjenoppbygge aga totalsum

OBS: Du skal IKKE nullstille lønnskjøringer. La dem stå som de er.

Gå inn på lønnskjøring. (Det er det samme hvilken lønnskjøring du står på.)

Velg Verktøy - Gjenoppbygge aga totalsum, og trykk Start i bildet som kommer opp.

6a_sjekk_periode.jpg

Vent til rutinen har kjørt ferdig. Den rekalkulerer all aga, så med mange poster og mang lønnskjøringer kan det ta litt tid.

 

4: Kontroller om beløpet for ekstra 5% aga har endret seg på en eller fleire av periodene.

Ta ut rapporten "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk periode" for en og en periode (husk å starte med den siste perioden som hadde 0 i sum), og se om tallene har endret seg for ekstra 5% aga. I vårt eksempel var siste periode uten ekstra 5% aga periode 3. Vi tar derfor først ut rapporten for periode 3-3, og ser at der fortsatt ikke er ekstra 5% aga. Så sammenligner vi periode for periode. Vi ser at i vårt eksempel er det først på periode 6 det har skjedd endringer. Vi hadde 10 518,30 i sum aga for periode 6. Ny sum er:

 

8_sjekk_periode.jpg

OBS: Dersom det er ansatte som har fått refusjon sykelønn for lønn det har blitt beregnet ekstra 5% aga av, så må det føres ut i den nye lønnsarten for refusjon sykelønn før du kan gå videre til punkt 5. Du må altså lage en ekstra lønnskjøring på den a-meldingsperioden der det skal flyttes (utbetalingsdatoe i samme måned som opprinnelig lønnskjøring). Før i pluss i den gamle lønnsarten, og i minus på den nye. Se avsnitt "Lønnsartene for refusjon sykelønn skal se slik ut:" for detaljer.

 

5: Dersom beløpet har endret seg, lever erstatningsmelding og bokfør endringen manuelt

Lever erstatningsmelding for den eller de periodene der summen for ekstra 5% aga har endret seg.

OBS: For å unngå følgefeil, lever erstatningsmelding bakover. Dersom beløpet er endret på periode 4, f.eks, lever erstatningsmelding for periode 5 først, og så periode 4.

Husk også å bokføre endringen i kostnad arbeidsgiveravgift.

 

En annen metode ville ha vært å  gå direkte på Gjenoppbygge aga, og så kontrollere rapporten periode for periode om det har blitt forskjell på det som er i systemet og det som er levert i a-meldingen. Vi har valgt å vise den fremgangsmetoden som gir deg mest kontroll undervegs.

 

Tilbake til hovedartikkel om Ekstra 5% aga.