Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Mva ved import av varer og tjenester fra utlandet

OBS! Dette gjelder kun til og med regnskapsår 2016. Fra 2017 må du se her.

Mva ved import av varer og tjenester fra utlandet. Bruk av mva-koder, kontobruk og føringseksempler.

Når du leser denne er det viktig å merke seg at det er nok å lese "Løsning" under de 2 punktene. Dessuten oppsummeringen om de 4 "nye" mva-kodene til slutt i skrivet.

De mer omfattende føringseksemplene forklarer dette på en grundigere måte, men er ikke helt nødvendig å lese for å bokføre riktig. Merk også at kontonummer i disse eksemplene er hentet fra standard kontoplan i Unimicro V3, dersom Du bruker en annen kontoplan kan du ikke følge denne kontobruken slavisk.

Import av varer og tjenester foregår vanligvis på en av disse 2 måtene:

 1. Vare (sjelden tjeneste) blir importert, faktura uten mva kommer fra utenlandsk firma, senere kommer en innførselsdeklarasjon fra tollvesenet. Denne inneholder krav om norsk mva, samt ev. toll.

Løsning:
Først bokfører du fakturaen fra det utenlandske firmaet. Her fører du mot kostnadskonto(er) som vanlig, bruker 0 som mva-kode.

Deretter får du tolldeklarasjonen med krav om toll og norsk mva. Her bokføres mva-beløpet direkte mot 2710, konto for inngående mva, samt at du bruker mva-kode 21 for å få beregnet riktig merverdiavgiftsgrunnlag. Toll og ev andre avgifter fører du på vanlig måte.

Dersom dette gjelder kjøp av matvarer (varer med mellomsats, 14%), bruker du i stedet konto 2713-inngående mva mellomsats og mva-kode 22.

Føringseksempel:
(kreditføring mot leverandør /bank er utelatt i disse eksemplene)

Du mottar faktura fra det utenlandske firmaet. Faktura lyder på kr 10 000,-, her er ingen mva. Varen er mva-pliktig og mottaker har fradragsrett for mva. Blir ført slik:

 

Dato Konto Mva Debet Sum
20.02.2014 4000 0 10 000,-

 

Senere kommer innførselsdeklarasjonen fra tollvesenet. Her er det beregnet kr 2 520,- i mva, samt kr 2 800,- i toll og avgifter.

 

Dato Konto Mva Debet sum
10.03.2014 2710 21 2 520,-
  4360 0 2 800,-Ved lagring av dette bilaget vil Unimicro V3 føre mot grunnlagskonto på denne måten:

 

Dato Konto Mva Debet sum Kredit
  2761     -10 080,-
  2762   10 080,-  

 

Som du ser vil bruk av mva-kode 21 sammen med konto 2710 i bokføringen, utløse beregning av mva-grunnlag på de korrekte kontoene.
Det spesielle ved bruk av mva-kode 21, som kun er ment brukt sammen med konto 2710, er at her blir mva-grunnlaget beregnet ut fra mva-beløpet og ikke ut fra bokføringen av varekjøpet (konto 4000).

Dette må være slik da det ved vareimport er tollvesenet som beregner grunnlaget for inngående mva og ikke selgeren slik vi er vant til i vanlig handel mellom norske firma.
Merk deg også at riktig periodisering er slik som vist over. Dersom du mottar varen i februar og du først i mars mottar tolldeklarasjonen, skal bokføringen av mva skje i mars, mens den regnskapsmessige periodiseringen for øvrig skal skje i februar.

Merk deg også at beløpet fra faktura og fra Tolldirektoratet ikke samsvarer helt. Det vil ofte være tilfelle. Reglene er klare på at det er mva-grunnlaget fra tollvesenet og ikke grunnlaget fra det utenlandske firmaet sin faktura som skal brukes. Dette er viktig å være klar over dersom du senere prøver å avstemme mva-grunnlagskonto mot kostnadskontoer.

      2. Innførsel av tjeneste fra utlandet uten at det skjer mva-beregning hos tollvesenet. Grunnen er at tjenesten er fjern levert (se egne forskrift om dette) og det er vanskelig / upraktisk for tollvesenet å beregne mva i disse tilfellene. 

I slike tilfeller skal det foretas "en snudd avregning". Dvs. at Dere skal beregne både utgående og inngående mva.

 

Løsning:

Når du mottar faktura fra det utenlandske firmaet må du først finne ut om du vil motta noen faktura fra tollvesenet, gjør du det skal du bruke oppskriften under punkt 1.

Gjelder dette tjenester som leveres via Internett, andre elektroniske leverte tjenester, telekommunikasjon, software med spesialtilpasning, installasjon, opplæring, reklame, konsulenttjenester, advokattjenester, utleie av arbeidskraft ol, så vil du normalt ikke motta tolldeklarasjon og du skal da bruke bokføringsmetoden som er beskrevet under dette punktet.

Deretter må du fastslå om dette er en tjeneste som ville vært mva-pliktig ved vanlig omsetning i Norge. Det vil det normalt være.

Til slutt må du fastslå om du selv har mva-fradragsrett for denne typen tjenester.

Da er du klar til å føre fakturaen fra det utenlandske firmaet. Det er svært enkelt: Du kostnadsfører fakturaen på vanlig måte, bortsett fra at du bruker mva-kode 16. Unimicro V3 ordner da resten: Programmet beregner selv utgående mva, grunnlag for utgående mva, inngående mva og grunnlag for inngående mva.

Dersom du fant ut at Dere ikke har fradragsrett for denne tjenesten gjør du dette på samme måte, bortsett fra at da skal du bruke mva-kode 17.


Føringseksempel:

(kreditføring mot leverandør /bank er utelatt i disse eksemplene)

Du mottar faktura fra det utenlandske firmaet. Faktura lyder på kr 10 000,-, gjelder lisens for et dataprogram, her er ingen mva. Tjenesten er mva-pliktig og mottaker har fradragsrett for mva. Blir ført slik:

 

Dato Konto Mva Debet sum
20.02.2014 6420 16 10 000,-

 

Resten ordner Unimicro V3 selv under lagring. Da kommer disse transaksjonene i tillegg:

 

Dato Konto Mva Debet sum Kredit
  2765   10 000,-  
  2766     -10 000,-
  2712     -2 500,-
  2710   2 500,-  
  2761     -10 000,-
  2762   10 000,-  

 

Som du ser er det i systemet egne kontoer for utgående utlands-mva (2712,2765,2766), mens det ikke er det for inngående utlands-mva.
Dersom du ikke har fradragsrett for denne tjenesten bruker du mva-kode 17 og da vil programmet sløyfe de 3 siste linjene i eksempelet over.

 


Oppsummering. Bruk av aktuelle mva-koder i Unimicro V3 ved import:

 • Kode 16. Mva tjenester utland m/fradrag.
  Skal brukes når du mottar faktura fra utlandet som gjelder mva-pliktige tjenester og handelen foregår slik at du ikke får faktura fra tollvesenet. Denne koden fører til beregning av både inngående- og utgående mva (lik sum både ut og inn) i ditt firma sitt regnskap. Dette blir rapportert på tilhørende mva-termin.
  Tilsvarer mva-kode 34 i Sticos.
 • Kode 17. Mva tjenester utland u/fradrag.
  Er akkurat lik som 16, bortsett at denne skal brukes når ditt firma ikke har fradragsrett for mva for denne type tjeneste.
  Tilsvarer mva-kode 35 i Sticos.
 • Kode 21. Direktepostert mva ved import, høy sats. Skal brukes når du mottar tollnota med krav om norsk mva. Mva. skal førest på konto 2710 – inngående mva, høy sats og med mva-kode 21. Dermed blir korrekt mva-grunnlag beregnet.
 • Kode 22. Direktepostert mva ved import, mellomsats. Skal brukes på samme måte som kode 21. Bortsett fra at her dreier det seg om matvarer med 14 % mva og mva skal dermed føres på konto 2713 – inngående avgift, mellomsats og med mva-kode 22.