Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feltene i inntektsmeldingen

De ulike feltene i skjemaet endres ut fra de valgene du gjør. Her er en oversikt over de feltene som finnes.

 

OBS: Er du i tvil, se veiledningen på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmelding

Arkfane Inntektsmelding:

Virksomhetsnummer: Hvilket virksomhetsnummer det leveres inntektsmelding for. Det må korrespondere med virksomhetsnummeret på rapportert stilling i a-meldingen. Virksomhetsnummeret foreslås ut fra valgt stilling (eller eneste stilling dersom det kun finnes en åpen stilling).

Kontaktperson: Kontaktperson hos arbeidsgiveren. (Brukernavnet til pålogget bruker foreslås.)

Telefon: Kontaktpersons telefonnummer. (Telefonnummer registrert i feltet Telefon på pålogget bruker foreslås.)

Arbeidstakers f.nr: Fødselsnummeret til den ansatte du leverer inntektsmelding før

I nær relasjon: Oppgi Ja dersom du er i nær relasjon til den ansatte. Ellers Nei.

Ytelse: Velg hvilken type ytelse du skal levere inntektsmelding for.

Årsak til innsending:

  • Velg Ny dersom det er en ny inntektsmelding.
  • Velg Endring dersom du skal endre opplysninger fra en tidligere melding. (Husk å ta med alle opplysninger ved endringsmelding. Det er ikke tilstrekkelig med kun endrede opplysninger.)

 

Arkfane Ytelser:

Utbetaler dere lønn og krever refusjon:

Refusjon pr mnd: Oppgi beløp som kreves i refusjon pr mnd. Beløpet må være likt eller mindre enn Beregnet månedslønn. Sett hake i feltet til venstre for å få tilgang til å skrive i beløpsfeltet.

Endringer i refusjonskravet: Dersom du leverer en endringsmelding, og det er en endring i kravet, trykk den grønne plussen. Oppgi dato det skal endres fra, og det nye beløpet. Aktuelt for ytelsene sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleiepenger og opplæringspenger.

Opphør av refusjon:
Opphørsdatato: Oppgi datoen refusjonen opphører fra (siste dag det søkes om refusjon for).

 

Arbeidsforhold:

Arbeidsforhold ID: Velg stillingsid for den stillingen/arbeidsforholdet inntektsmeldingen gjelder. Feltet vises kun dersom det finnes mer enn en åpen stilling (= stilling uten sluttdato) på den ansatte.

Beregnet månedslønn: Sett hake til venstre for feltet, og oppgi beregnet månedslønn. Her skal du oppgi beregnet månedslønn før skatt etter folketrygdloven § 8-28. Beregningsgrunnlaget skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til a-ordningen de siste tre kalendermånedene før arbeidsuførheten eller den første fraværsdagen. Det skal alltid opplyses full lønn. Se https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmelding for videre definisjon.

Årsak ved endring i lønn: Velg Ikke oppgitt dersom det er en ny melding. Ved endringsmelding velger du årsak dersom du endrer verdien i Beregnet månedslønn i forhold til forrige innsending. Se https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmelding for videre definisjon på når du eventuelt skal oppgi endring.

 

Første fraværsdag: Oppgi første fraværsdag i fraværsperioden. Dette er aktuelt for ytelsene sykepenger og svangerskapspenger. For sykepenger: Dersom det er flere fravær i arbeidsgiverperioden: oppgi den siste fra-datoen som første fraværsdag.

Utbetalt i arbeidsgiverperioden: Oppgi hvor mye som er utbetalt i arbeidsgiverperioden. Aktuelt for ytelsen sykepenger.

Begrunnelse for reduksjon: Oppgi årsaken til at det ikke er utbetalt lønn i arbeidsgiverperioden, eller hvorfor beløpet er redusert i forhold til «Beregnet månedslønn». Velg begrunnelse fra nedtrekkslisten. Aktuelt for ytelsen sykepenger.

 

Arbeidsgiverperiode: Arbeidsgiverperioden er de første 16 kalenderdagene arbeidstakeren er syk. Perioden kan bestå av en sammenhengende periode, flere perioder eller enkeltdager. Se https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/nav-og-altinn-tjenester/inntektsmelding for videre definisjon. Aktuelt for ytelsen sykepenger.
Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å legge til dato Fra og med og dato Til og med. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høre for et datointervall sletter raden.

Lovbestemt ferie: Dersom den ansatte tar ut lovbestemt ferie innenfor fraværet har personen ikke rett på ytelser fra NAV. Dette er aktuelt for ytelsene sykepenger, svangerskapspenger, pleie- og omsorgspenger og opplæringspenger. Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å legge til dato Fra og med og dato Til og med. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre for et datointervall sletter raden.

Startdato: Fyll inn startdato for foreldrepengeperioden. Dette er kun aktuelt for ytelsen foreldrepenger.

Utsettelse av foreldreperioden pga ferie/arbeid:
Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å oppgi dato Fra og med, dato Til og med og Type (årsak til utsettelsen). Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden. Dette er kun aktuelt for ytelsen foreldrepenger.

Er det utbetalt ti dager med omsorgspenger:
Ti dager utbetalt: Kryss for Ja eller Nei. Dette er kun aktuelt for ytelsen Omsorgspenger.

Dager med delvis fravær:
Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å oppgi dato Fra og med og Antall timer (årsak til utsettelsen). Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden. Dette er kun aktuelt for ytelsen Omsorgspenger.

Perioder med fravær:
Du får da tilgang til å oppgi dato Fra og med og dato Til og med. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden. Dette er kun aktuelt for ytelsen Omsorgspenger.

 

Arkfane Naturalytelser:

Naturalytelser som faller bort:
Naturalytelse: Oppgi naturalytelser som arbeidsgiver ikke mottar lengre. Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å velge type naturalytelse, dato Fra og med og Verdi. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden.

Mottar igjen Naturalytelser:
Naturalytelse: Får den ansatte igjen naturalytelsen, men fortsatt har en ytelse fra NAV, må du oppgi hvilken naturalytelse det gjelder og fra hvilken dato arbeidstakeren igjen mottar den. Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å velge type naturalytelse, dato Fra og med og Verdi. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden.

Kombinere foreldrepenger med delvis arbeid:
Trykk den grønne pluss-knappen. Du får da tilgang til å oppgi dato Fra og med, dato Til og med og Arbeidstid prosent. Trenger du flere rader trykker du plussen på nytt. Den lille røde x-en til høyre sletter raden. Dette er kun aktuelt for ytelsen foreldrepenger.

 

Tilbake til hovedartikkelen

Videre til Levere inntektsmelding

Tilbake til Opprette inntektsmelding