Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avstemme mva

Avstemme differanse mellom omsetningen og mva-oppgaven. Det kan være flere årsaker til dette, og vi vil i denne artikkelen gå gjennom de vanligste årsakene til oppfattet avvik.

 

De verktøyene vi bruker for å avstemme eller søke etter avvik er hovedsaklig:

  • Momsoppgjørsbildet
  • Forespørsel på Konto
  • Forespørsel på bilag
  • Oversikt-bildet (søk på Bilagsregister)
  • rapporten Merverdiavgift pr termin

 

Det som er greit å vite ellers, er at mva-oppgjøret i Unimicro V3 tar utgangspunkt i bilagsdatoen. Perioden på bilaget blir ikke hensyntatt.  Momsoppgjøret tar med alt som ikke er kjørt momsoppgjør på frem til og med valgte termin.

 

Mulige årsaker til avvik:

Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode:

Dette betyr at dersom du har kjørt mva-oppgjør for en termin, og så fører et eller flere bilag med mva-kode i denne terminen etterpå, så vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. (Med mindre du først sletter det kjørte oppgjøret for den terminen der det er gjort endringer, og så kjører et nytt oppgjør.)

Det samme gjelder dersom du fører korrigeringsposter for mva på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret.
Etter at du har overført saldo vil det da finnes endringer i inngående balanse på mva-konti. Disse endringene blir med på neste mva-oppgjør.

Momsoppgjørsbildet vil vise en linje med informasjon om at det kan være periodiserte poster med i oppgjøret. Dette skjer dersom du har poster i inngående balanse, eller dersom det finnes poster med avvik på dato og periode.

For andre tilfeller finnes det andre metoder for å identifisere postene.

Eksempel: Når vi her ser på momsoppgjrøret for 2.termin (Omsetning t.o.m. periode 3-4) får vi ikke omsetningen til å stemme med det vi har notert oss som omsetning:

avstemming1.jpg

 


Vi velger da, å kontrollere om det kan være med noe fra terminen før (Omsetning t.o.m. termin 1-2) i stedet. Legg merke til at det er samme momsoppgjør (det som ikke er kjørt) vi står på. Vi velger bare en tidligere termin. Vi ser at vi har med oss tall fra en tidligere kjørt termin, og kan lete etter disse posteringene:

avstemming2.jpg

For å finne de posteringene det gjelder, kan du f.eks ta ut rapporten Merverdiavgift pr termin. Du kan i utvalgsbildet velge å simulere data for neste oppgjør, ved å sette hake for Prøvekjøring, og dersom du da i tillegg tar med Vis detaljer, så får du med alle posteringer:

avstemming3.jpg

På siden(e) for den SAF-T koden du har avvik på kan du da se om du finner poster med feil dato:

avstemming4.jpg

 

Et annet alternativ er å søke i Oversikt-bildet (den grønne V-en). Velg register Bilagsregister til venstre.

Så må du tilpasse søkekriteriene. I hvert av feltene der det stør søkekriterie (f.eks Konto) og operator (f.eks lik eller begynner med) kan du klikke, og så velge fra en liste over tilgjengelige verdier. Vi har i eksempelet under valgt:

  • Konto - lik: og her har vi skrevet inn konto 2700 fordi det er mva-konto for utgående mva høy sats
  • Mva.oppgjør - blank: fordi vi skal søke i poster det ikke er kjørt oppgjør på ennå. (Dersom du alt har kjørt oppgjøret så søker du i stedet på Mva.oppgjør - lik - <nr fra momsoppgjøret>, som f.eks. 400 for mars/april)
  • Dato - mindre eller lik: og her har vi skrevet inn siste dato i terminen vi avstemmer, som er 30.04. (Vi kunne også ha søkt på mindre eller lik 28.02, siden vi er på jakt etter poster som egentlig hører til terminen før.)

I eksempelet er det kun to linjer, så du ser snart den linjen med dato i terminen før. Ved store datamengder kan du sortere på dato-kolonnen for å finne poster som skiller seg ut.

avstemming5.jpg

 

Når du har funnet postene, kan du benytte den informasjonen som dokumentasjon på hvorfor du har et avvik. Dersom du skal rapportere posten på 1.termin i stedet, må du slette det kjørte momsoppgjøret på 1.termin, kjøre det på nytt og så levere skattemeldingen til altinn på nytt.


Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i bilagsdato, ikke periode:

Et bilag har både en dato og en periode. Resultatrapporter ol. tar utvalg på perioden til en postering, men mva-oppgjøret tar utgangspunkt i datoen til posten. Et bilag kan altså ha dato i en mva-termin, men periode i en annen. Dette for å kunne få til Periodisering ved levering. Dersom et bilag f.eks. har periode 4, men har dato 02.05, vil altså mva-posten bli med på resultatrapporter for mars/april, men det vil bli med på mva-oppgjøret for mai/juni.
For å prøve å finne poster der dette inntreffer kan du benytte Forespørsel på konto og Forespørsel på bilag I de følgende eksemplene skal vi kjøre mva-oppgjør for mars/april. Vi får ikke omsetningen på mva-oppgaven til å stemme med omsetningen i resultatet for denne perioden.

Finne poster som er med i omsetningen i resultatet for denne perioden, men som ikke er med på dette mva-oppgjøret:

Her benytter vi Forespørsel på konto. Ta en forespørsel på f.eks. konto for utgående mva (se Systeminnstillingene i Klient/System for å finne hvilken konto det gjelder). Velg skilleark Posteringer. Trykk Filter-knappen, velg Vis filter og søk opp alle perioder til og med den terminen du avstemmer.
I dette eksempelet velger vi altså fra 0 til 4. Klikk en eller to ganger på kolonneoverskriften Dato. Da sorteres listen over posteringer på dato, og vi ser fort om det finnes poster som ikke har dato utenfor mars/april. Her ser vi at bilag 12 har dato i mai, men periode 4. Dette bilaget vil da altså først bli med på mva-oppgjøret for mai/juni.

 

27_avstemming mva.png

Det kan også være poster med dato i dette momsoppgjøret, men med periode utenfor. Da kan du bruke Forespørsel på bilag, eller Oversikt, og søke på poster med dato større eller lik <første dato i mva-terminen> og dato mindre eller lik <siste dato i terminen> og så sortere på periode. Finner du da bilag med periode utenfor terminen (i dette tilfellet periode 0-2 eller 5-12), så er ikke disse postene med i mva-oppgjøret, de er kanskje med på et tidligere oppgjør, eller blir med på et senere.

Det kan ha blitt ført poster på omsetningskonti uten mva-kode.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på disse konti som ikke er ført med mva-kode. Disse tallene vil da ikke vise på mva-oppgaven.
Den enkleste måten å finne disse postene på er ved å benytte Forespørsel på bilag. Velg å søke opp alle poster for perioden med enten Dato Større eller lik og Mindre eller lik eller Periode Større eller lik og Mindre eller lik. Bruk Konto Større eller lik og Mindre eller lik for å bestemme hvilke konti som skal være med i utvalget. Sorter så på kolonnen for mva-kode.
Dersom det finnes poster uten mvakode, så vil ikke disse postene være med på mva-oppgaven.

Det kan ha blitt ført poster med mva-kode på konti du ikke tar med i avstemmingen.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på andre konti enn dette som er ført med mva-kode for avgiftsfri/avgiftspliktig omsetning. Disse tallene vil da også vise på mva-oppgaven.
I dette tilfellet vil den enkleste måten å finne postene på være å ta ut rapporten Avstemmingsliste mva-grunnlag, pr termin, som du finner i rapportgruppe Merverdiavgift. Denne rapporten kan du først ta ut etter at momsoppgjøret er kjørt. Dersom du ønsker å finne ut av dette før du kjører mvaoppgjør, er igjen den enkleste måten å finne disse postene på er ved å benytte Forespørsel på bilag.
Søk på samme måte som for å finne poster som mangler mvakode, men søk opp alle andre konti enn 3000-3599. Dette bør nok gjøres i to omganger. En for alle balansekonti, og en for alle konti fra konto 3600 og oppover. Se om det finnes poster med mva-kode.

Mva-oppgjøret henter alle posteringer på mva-konto, enten de er ført med mva-kode eller ikke:

Mva-oppgjøret henter summen av posteringene på mva-konto (frem til siste dato i oppgitt termin). Det skilles ikke på om det er systemføringer eller manuelle føringer. En vanlig årsak til differanser er derfor manuelle posteringer på mva-konto. (Les mer om årsaken til dette i neste punkt). For å finne manuelle posteringer på en mva-konto eller en grunnlagskonto sorterer du på tekstkolonnen ved å klikke en eller to ganger på overskriften Tekst. Da vil manuelle posteringer legge seg øverst eller nederst i listen.

28_avstemming mva.png

 

Mva-oppgjøret regner ut satsen når du tar ut oppgaven (Feil sats på mva-oppgaven):

Det er ikke satsen som er satt inn i Klient/System som viser på mva-oppgjøret. Satsen blir beregnet ut fra mva-beløpet på mva-konto i forhold til mva-grunnlaget fra feltet Mva grunnlag på posten mot momskontoen. Dersom du da har postert en manuell postering på mva-konto (se forrige avsnitt), vil det derfor bli feil i satsen på mva-oppgaven.
Eksempelet i forrige bilde vil gi dette resultatet:

 

 

avstemming6.jpg

 

Løsningen i dette tilfellet blir å føre posten som ikke skulle ha vært der ut av denne kontoen og inn på korrekt konto. Dersom det er noe du skulle hatt med på momsoppgjøret må det føres på en annen konto, med mva-kode.