Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avstemme mva

Avstemme differanse mellom omsetningen og mva-oppgaven Det kan være flere årsaker til dette. Her har vi oppsummert noen mulige årsaker:

Mva-oppgjøret tar med alle uoppgjorte poster frem til og med valgt periode:

Dette betyr at dersom du har kjørt mva-oppgjør for en termin, og så fører et eller flere bilag med mva-kode i denne terminen etterpå, så vil disse nye postene bli med på neste mva-oppgjør. (Med mindre du først kjører en endringsoppgave/tilleggsoppgave for den terminen der det er gjort endringer.) Det samme gjelder dersom du fører korrigeringsposter for mva på forrige år i forbindelse med årsoppgjøret.
Etter at du har overført saldo vil det da finnes endringer i inngående balanse på mva-konti. Disse endringene blir med på neste mva-oppgjør. For å finne ut om du får med deg tall fra tidligere perioder, ta ut en prøveutskrift for terminen før den du avstemmer nå. Dersom du da får ut tall på rapporten, har du med deg uoppgjort mva ført på tidligere terminer.

Eksempel: Når vi tar ut prøveutskrift for 2.termin (Omsetning t.o.m. periode 3-4) får vi ikke omsetningen til å stemme med det vi har notert oss som omsetning:

 

24_avstemming mva.png


Vi velger da, å ta prøveutskrift for terminen før (Omsetning t.o.m. termin Periode 1-2) i stedet. Legg merke til at det er samme momsoppgjør (det som ikke er kjørt) vi står på. Vi velger bare en tidligere termin. Vi ser at vi har med oss tall fra en tidligere kjørt termin, og kan lete etter disse posteringene:

25_avstemming mva.png


Mva-oppgjøret tar utgangspunkt i bilagsdato, ikke periode:

Et bilag har både en dato og en periode. Resultatrapporter ol. tar utvalg på perioden til en postering, men mva-oppgjøret tar utgangspunkt i datoen til posten. Et bilag kan altså ha dato i en mva-termin, men periode i en annen. Dette for å kunne få til Periodisering ved levering. Dersom et bilag f.eks. har periode 2, men har dato 15.03, vil altså mva-posten bli med på mva-oppgjøret for mars/april, men det vil vise på periode 2/februar i resultatet.
For å prøve å finne poster der dette inntreffer kan du benytte Forespørsel på konto og Forespørsel på bilag I de følgende eksemplene skal vi kjøre mva-oppgjør for mars/april. Vi får ikke omsetningen på mva-oppgaven til å stemme med omsetningen i resultatet for denne perioden.

Finne poster som har periode i en annen periode, men som vil bli med på dette mva-oppgjøret: Her benytter vi Forespørsel på konto. Ta en forespørsel på f.eks. konto for utgående mva (se Systeminnstillingene i Klient/System for å finne hvilken konto det gjelder). Velg skilleark Posteringer. Trykk Filter-knappen, velg Vis filter og søk opp alle perioder før den terminen du avstemmer.
I dette eksempelet velger vi altså fra 0 til 2. Klikk en eller to ganger på kolonneoverskriften Dato. Da sorteres listen over posteringer på dato, og vi ser fort om det finnes poster som ikke har dato i periode 0-2. Her ser vi at bilag 12 har dato i mars, men periode 2. Dette bilaget vil da altså bli med på mva-oppgjøret for mars:

 

26_avstemming mva.png


Bruk så filter-knappen til å søke opp alle posteringene på periodene etter mars/april. Sorter på dato, og se om det finnes poster med dato i mars/april. Finne poster som har periode i denne perioden, men som vil bli med på et annet mva-oppgjør: På samme måte som ovenfor kan du søke opp poster som har periode i denne perioden, men som likevel ikke vil bli med på dette mva-oppgjøret.
Da bruker du filteret til å søke opp alle posteringer i mars/april (periode 3-4), så sorterer du på dato og ser om du finner posteringer med dato som går ut over mva-perioden:

 

27_avstemming mva.png

Det kan ha blitt ført poster på omsetningskonti uten mva-kode.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på disse konti som ikke er ført med mva-kode. Disse tallene vil da ikke vise på mva-oppgaven.
Den enkleste måten å finne disse postene på er ved å benytte Forespørsel på bilag. Velg å søke opp alle poster for perioden med enten Dato Større eller lik og Mindre eller lik eller Periode Større eller lik og Mindre eller lik. Bruk Konto Større eller lik og Mindre eller lik for å bestemme hvilke konti som skal være med i utvalget. Sorter så på kolonnen for mva-kode.
Dersom det finnes poster uten mvakode, så vil ikke disse postene være med på mva-oppgaven

Det kan ha blitt ført poster med mva-kode på konti du ikke tar med i avstemmingen.

Ved avstemming av omsetning ser du ofte på summen av beløpene på konto 3000-3599 for perioden, og sammenligner dette med omsetningen på mva-oppgaven. Det hender at det finnes poster på andre konti enn dette som er ført med mva-kode for avgiftsfri/avgiftspliktig omsetning. Disse tallene vil da også vise på mva-oppgaven.
I dette tilfellet vil den enkleste måten å finne postene på være å ta ut rapporten Avstemmingsliste mva-grunnlag, pr termin, som du finner i rapportgruppe Merverdiavgift. Denne rapporten kan du først ta ut etter at momsoppgjøret er kjørt. Dersom du ønsker å finne ut av dette før du kjører mvaoppgjør, er igjen den enkleste måten å finne disse postene på er ved å benytte Forespørsel på bilag.
Søk på samme måte som for å finne poster som mangler mvakode, men søk opp alle andre konti enn 3000-3599. Dette bør nok gjøres i to omganger. En for alle balansekonti, og en for alle konti fra konto 3600 og oppover. Se om det finnes poster med mva-kode 3, 5, 8, 10, 13 eller 14.

Mva-oppgjøret henter alle posteringer på mva-konto, enten de er ført med mva-kode eller ikke:

Mva-oppgjøret henter summen av posteringene på mva-konto (frem til siste dato i oppgitt termin). Det skilles ikke på om det er systemføringer eller manuelle føringer. En vanlig årsak til differanser er derfor manuelle posteringer på mva-konto. (Les mer om årsaken til dette i neste punkt). For å finne manuelle posteringer på en mva-konto eller en grunnlagskonto sorterer du på tekstkolonnen ved å klikke en eller to ganger på overskriften Tekst. Da vil manuelle posteringer legge seg øverst eller nederst i listen.

28_avstemming mva.png

 

Mva-oppgjøret regner ut satsen når du tar ut oppgaven (Feil sats på mva-oppgaven):

Det er ikke satsen som er satt inn i Klient/System som viser på mva-oppgjøret. Satsen blir beregnet ut fra mva-beløpet på mva-konto i forhold til mva-grunnlaget fra grunnlagskonto. Dersom du da har postert en manuell postering på mva-konto (se forrige avsnitt), uten å postere det tilsvarende grunnlaget, eller dersom du har kommet i skade for å føre et bilag mot mva-konto eller grunnlagskonto, vil det derfor bli feil i satsen på mva-oppgaven.
Eksempelet i forrige bilde vil gi dette resultatet:

 

 

29_avstemming mva.png

 

Løsningen i dette tilfellet blir å føre posten som ikke skulle ha vært der ut av denne kontoen og inn på korrekt konto. Dersom problemet er at du har ført mva direkte på mva-konto, uten å føre grunnlaget er løsningen å postere det manglende grunnlaget. (Se et vanlig mva-bilag for eksempel på føring av grunnlag)