Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Terminavstemming - Arbeidsgiveravgift

Utfyllende forklaringer til artikkelen: Terminavstemming i Unimicro V3 Regnskap.

OBS! Denne avstemmingen er ikke tilpasset a-ordningen og vil ikke fungere på regnskapsår etter 2015.

Arkfane:  AGA. Hele året. Terminoppgaver

Denne viser tall fra de ulike terminoppgavene i Lønn.

Grunnlag fra 1. termin visest øverst, 2. termin deretter osv. nedover. Til slutt er det en oppsummering av alle terminene, denne skal tilsvare summene som står på rapporten «Årsoppgave arbeidsgiveravgift». Tall fra terminene er oppsamling av felt 1 under arkfanene for 1. termin, 2. termin, 3. termin . . . i denne arbeidsboken.

I felt A er avgiftsgrunnlag for alle soner, i felt B er dette fordelt på de ulike sonene. I praksis vil dette vise med et beløp i felt A, og med tilsvarende beløp i den sonen som gjelder for bedriften i felt B. Mens de andre cellene i felt B er blanke.

I felt C vises beregnet aga-beløp, hentet fra terminoppgaven.

Felt D.  Viser beregnet aga for hver termin, samt betalt aga, frem til datoen som er siste dag innenfor den terminen du valgte å avstemme. Du finner datoen nesten øverst i skjemaet, til høyre, Avgiftsgrunnlag fra terminoppgaver og avstemming årsoppgave AGA pr . . . . . (for eksempel 28.02.2014). Skyldig beløp ved utgangen av siste termin vil derfor stå ubetalt. Den forsøker også å hente ut bilaget der betaling av aga er skjedd, henter bilagsnummer, og data fra bilagsføring. Hvis denne mangler legger du dette inn manuelt.

Felt E. Henter differansen fra felt D og sammenligner denne med regnskapskonto for skyldig aga, vanligvis konto 2770. Differansen bør være innenfor 0-3 kroner.

Felt F. Her sammenlignes beregnet aga med aga-kontoen i resultatregnskapet, normalt konto 5400. Se ellers merknadene i cellene for flere forklaringer.

Kommentarer. Her er det meningen at du kan notere egne notater og kommentarer til avstemmingen.

Arkfane:  AGA. Hele året. Kostnadsføring

Beløpene her er samlet (akkumulert) fra terminene fra felt 2. Dvs at når du har kjørt avstemming for termin 1, 2 og 3, avstemming pr 30/6, vil beløpene fra arkfanene; 1. termin, 2, termin og 3. termin, være summert her. Mens du finner beløp for hver termin under den spesifikke arkfane.

Felt 3. Kontroll på at differansen i betalt aga er lik regnskapsført skyldig aga (normalt 2770) ved utløpet av terminen. Etter samme oppbygning som felt E i den første arkfanen.

Felt 4. Kontroll av total aga fra terminoppgavene mor resultatkonto kostnadsført aga, normalt konto 5400.

Arkfanene:  1. termin, 2. termin, 3. termin . . .

Disse har samme oppbygning som arkfane 2 «AGA. Hele året. Kostnadsføring», bare at disse viser tall fra den enkelte termin.

Hvor er tallen for kostnadsføringene hentet fra i dette regnearket?

Disse er hentet fra bokføringene fra Lønn, eller mer korrekt, fra den tabellen som inneholder posteringene fra Lønn, enten de faktisk er bokført eller ikke. Derfor vil direkteposteringer i Regnskap mot for eksempel konto 5000 Lønn, 5030 Sykelønn, 7100 Bilgodtgjørelse ikke vise i avstemmingen. Manglende bokføring av lønnskjøringer vil også føre til feil i tallgrunnlaget i forhold til Regnskap.

Vår opprinnelige tanke var å hente alle disse transene fra Regnskap. I perfekt ført regnskap fungerer det helt fint. I et regnskap med differanser erfarte vi at det var vanskelig å finne ut av dette. Vanskelig å få oversikt å få oversikt av hva som kommer fra Lønn osv. og at dette er lettere med denne virkemåten. Vi er likevel åpen for å gjøre endringer her viss mange brukere ønsker dette.

Eksempel fra en avstemming:

3_aga.jpg

Tilbake til hovedartikkel

Videre til Avstemming merverdiavgift (mva), utfyllende kommentarer

Videre til Avstemming skattetrekk (tax), utfyllende kommentarer