Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere budsjettposter

Registrere postene i budsjettet.

Menyvalg: Registrere - Budsjettregistrering

Når du skal registrere poster i et budsjett, må du først velge korrekt Budsjettversjon å registrere på. Du må opprette en budjsettversjon for det året du skal budsjettere på før du starter registreringsarbeidet.

Dersom du har eg eget modus (oppsett for registreringsbilder) du ønsker å benytte, så velger du det i feltet Modus.

Du er nå klar for å starte registreringen

6_budsjett_klartilregistrering.png 

Registreringen av en budsjettpost

Det er kun i de hvite feltene det er mulig å legge inn verdier. Beløpene som blir registrert i feltet Sum, akkumuleres inn i feltene Sum hittil (summen av alle lagrede budsjettposter) og Ny sum (det som vil bli sum hittil etter lagring). Feltet Tekst kan brukes til å tekste linjene i budsjettet som kan være til hjelp under senere endringer, den teksten som viser på rapporter med budsjett er konto og andre konteringsdimensjoner som er brukt. Når en budsjettpost er lagret i registeringsbildet, må posten føres likt beløp motsatt fortegn for eventuellt å korrigere feilføringer.

Tast eller søk opp konto du skal føre budsjettpost for.

Tast i tillegg hvilken dimensjon (F.eks avdeling eller  prosjekt) posten er for, dersom budsjettet skal fordeles på dimensjoner.

Tast inn beløpet i Sum - feltet. Merk: Når du skal registrere budsjett på inntekter registreres beløpet som negativt beløp (negativt fortegn).

Linjen vil da se slik ut:

6_budsjett_førtpost.png

Som du ser så har vi ført inntekter på 1 200 000 mot konto 3000 (uten avdeling eller andre dimensjoner). Vi førte i Sum-feltet. Ny sum-feltet viser at etter lagring vil vi ha til sammen -1 200 000.

Dersom vi lagrer poste, vil Sum hittil vise -1 200 000. Når vi så fører inn en ny sum på samme linje, så vil den komme i tillegg til det som er der fra før. Ny sum viser hva Sum hittil vil være etter lagring:

6_budsjett_førtpost_etterlagring.png

 

Periodisering:

De postene vi har ført nå, er periodisert likt ut over alle 12 perioder. Med mindre du velger eller har satt opp noe annet, så vil fordelingen være lik på alle perioder. Vi viser ulike metoder for periodisering i egen artikkel. Husk å tenke gjennom periodiseringen FØR du lagrer.

 

Se tidligere føringer:

Dersom du har vert inne og registrert på et budsjett, lagret endringene og så har gått ut av bildet og inn igjen, er det ikke alltid du ser posteringen. Dette selv om du velger korrekt budsjettversjon. Da er løsningen å gå på Verktøy - Alternativer og sette på haken for Vis tidligere føringer.

Det blir ellers lagret historikk over hvilke føringer som blir gjort. Når du aktiverer (klikker i) Sum hittil-feltet på en linje, vil du se knappen med tre prikker. Klikker du i den, får du opp et vindu med oversikt over tidligere føringer gjort på denne budsjettposten. Du har også en egen knapp Se tidligere føringer under Vertkøy. Denne viser også bildet der du ser tidliger poster som er ført:

6_budsjett_setidligere.png

Ønsker du å se periodefordelingen på de ulike postene, velg Se periodisering, eller klikk knappen med tre prikker i sum-feltet. For forklaring til hva Periodiser på nytt-knappen gjør, se artikkelen om hvordan korrigere feil.